máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nadácia mesta Prešov v spolupráci s organizáciou UNICEF rozdelili 40 000 € medzi 7 miestnych komunitných projektov.

Cieľom grantového programu bolo pomôcť deťom, mládeži a rodinám odídencov z Ukrajiny, ktorí našli útočisko v Prešove. Cieľovou skupinou sú predovšetkým deti, mládež a rodiny odídencov z Ukrajiny, ktorí v Prešove našli dočasné útočisko. Program je preto zameraný najmä na podporu súdržnosti, integrácie a vzájomného pochopenia.

Do výzvy Nadácie mesta Prešov a organizácie UNICEF bolo zapojených spolu 26 projektov zameraných napríklad na športové či kultúrne podujatia, sociálne činnosti či podporu v oblasti mentálneho zdravia a inklúzie vo vzdelávaní. Z týchto 26 projektov bolo vybraných 7 najlepších, ktoré získajú potrebnú finančnú podporu.

Podporené projekty:

1. Projekt Klub Sme spolu žiadateľky Yevheniie Kripak sumou 1 000 EUR - ide o projekt zameraný na mladých ukrajinských ľudí. Cieľom je prepojiť ich spolu so slovenskými formou spoločenských hier, kempov, výletov. Mladí ľudia z Ukrajiny sa tak zlepšia v slovenskom jazyku, vzájomnej komunikácii a integrujú sa do spoločnosti na Slovensku. Bude im zároveň poskytnutá sociálna pomoc, pomoc so vzdelaním a pomoc pri hľadaní zamestnania, čím im budú zabezpečené dobré podmienky do budúcnosti.

2. Projekt Voda spája žiadateľa ABC – Centrum voľného času sumou 7 650 EUR - zámerom projektu je  hravou formou začleniť mladých ľudí z Ukrajiny medzi ich slovenských rovesníkov. V tomto projekte umožnia tak ukrajinským, ako aj slovenským deťom zo ZŠ v meste Prešov stretnúť sa prostredníctvom plaveckej súťaže pre deti. Súťaž bude pre deti - plavcov a pre deti, ktoré plávať nevedia, budú pripravené zábavné hry s plaveckým výcvikom. Projekt "Voda spája" sa skladá z 11 kôl (3 mesiace) a zúčastní sa ho cca 160 detí. Počas týchto troch mesiacov sa deti z rôznych ZŠ spoznajú a budú mať možnosť nadviazať nové priateľstvá. Pre deti víťaznej školy bude pripravené Športovo - plavecké sústredenie v prvom júlovom týždni, ktoré bude ukončené 4.7.2024 celodenným výletom s možnosťou účasti ich zákonných zástupcov.

3. Projekt Finančná gramotnosť žiadateľa Dobrovoľný hasičský zbor Prešov sumou 7 650 EUR - cieľom je pomôcť integrácii ukrajinskej komunity (utečencov/odídencov) do slovenskej spoločnosti vzdelávaním v oblasti osobných financií, sociálneho poistenia či zdravotného poistenia. Spoločne s ďalšími občianskymi združeniami, skúsenými odborníkmi a lektormi pripravujú vzdelávanie tak, aby ich rýchlejšie integrovali do spoločnosti, uľahčili im finančnú situáciu a zvýšili v nich občiansku angažovanosť. Vďaka projektu vytvoria príručky (knihy) a preškolia 20 ukrajinských lektorov tak, aby vo svojej komunite vedeli vysvetliť rozdiely medzi ukrajinským a slovenským bankovým systémom, popísať schému dôchodkového zabezpečenia, vzdelávať v oblasti financií, ale aj sociálneho či zdravotného poistenia.

4. Projekt Tvorivosť a zážitky žiadateľa Podaj ďalej o.z. sumou 7 650 EUR - projekt je zameraný na vytvorenie priestoru pre spoločné aktivity medzi odídencami z Ukrajiny a  obyvateľmi mesta Prešov a jeho okolia. Zámerom projektu je odstrániť predsudky voči inakosti rodín odídencov z Ukrajiny a začleniť ich do našej komunity nenásilnou formou, t.j. organizovaním kulturnospoločenských aktivít, športových podujatí či živej knižnice; začlenením detí zmierniť dopad vojny na ich duševné zdravie a spojiť domácností seniorov, jednorodičov či inak znevýhodnených skupín do jednej veľkej súdržnej komunity; vytvorenie komunitnej záhrady.

5. Projekt Cesta k porozumeniu žiadateľa Študentská rada stredných škôl sumou 5 580 EUR - konferencia Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove je mnohostranný projekt zameraný na podporu participácie a spolupráce medzi ukrajinskou menšinou žijúcou v Prešove a mestskou mládežou. Hlavným cieľom je poskytnúť príležitosti na neformálne vzdelávanie a uľahčiť cestu k aktívnej účasti v meste. Úvodná trojdňová konferencia je pripravená spojiť rôznorodú skupinu zainteresovaných strán, aby sa zaoberali príslušnými problémami študentov v meste a preskúmali spôsoby zmysluplného zapojenia. Išlo by o prvú konferenciu, ktorá bude úvodnou časťou väčšieho celku. Vďaka tejto konferencii sa rozbehnú ďalšie spolupráce a začlenenie mladých do Mestského stredoškolského zastupiteľstva.

6. Projekt SpoluHráči žiadateľa Inštitút podpory a rozvoja sumou 7 200 EUR - projekt sa zameriava na integráciu detí, mládeže a rodín odídencov z Ukrajiny do komunity mesta Prešov prostredníctvom krúžkov LEGO robotiky, spoločensko-herných stretnutí a vzdelávacích aktivít. Unikátnosť spočíva v kombinácii technologického a STEAM vzdelávania s kultúrnou a sociálnou integráciou, čím sa podporuje solidarita a vzájomné porozumenie medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Projekt poskytuje nielen vzdelávanie, ale aj priestor pre rozvoj sociálnych zručností, rodinných a priateľských vzťahov či kreativity, čím sa zabezpečuje dlhodobý pozitívny vplyv na účastníkov a celú komunitu.

7. Projekt Spájame sa kávou žiadateľa Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov sumou 3 270 EUR - zámerom projektu je neformálnym a inkluzívnym spôsobom vytvoriť väzby medzi skupinami ľudí z Ukrajiny, margalizovaných komunít, sociálne znevýhodnených a iných skupín cez kurz na prípravu kávy.  Počas kurzu prípravy kávy budú v skupinách vytvárané podmienky na formálnu a neformálnu komunikáciu, vytváranie si novej slovnej zásoby, odbornej terminológie a kultúrnemu približovaniu sa jeden k druhému. Popri získaniu si nových priateľstiev získajú nové zručnosti a certifikát prípravy kávy, ktorý im zabezpečí ich ďalšie uplatnenie v živote a možnosti zamestnania sa v regióne. Udržateľnosť projektu a jeho ďalšie dlhodobé využívanie je v podobe využívania zakúpeného vybavenia na ďalšie obdobné kurzy v budúcom období.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.