Informácie GDPR:

GDPR_pdf

 INFORMÁCIE GDPR (WWW)

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: seven media s.r.o.
Sídlo: Nábrežná 134, 080 01 Prešov, SR
IČO: 46 134 701
DIČ: 2023236193
IČ DPH: SK2023236193
Web: www.tv7.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 24328/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Meno a priezvisko: Radomír Kreheľ
Telefón: 0905 584 468
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:
Meno a priezvisko: ---
Telefón: ---
Mail: ---

1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako
„Nariadenie GDPR“,
- a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

2. Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:
- zodpovedná osoba DPO nie je určená

3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb:
- pri návšteve www stránky:
- súbory cookies sa nespracúvavajú
- pri emailovej komunikácii:
- emailová adresa, ostatné osobné údaje uvedené v emailovej správe
- pri účasti digitálneho vysielania:
- titul, meno, priezvisko
- vyobrazenie tváre, postavy, hlasová stopa
- ostatné osobné údaje fyzickej osoby – účastníka vysielania, ktoré sú súčasťou
spravodajstva

4. Účel spracúvania osobných údajov:
- vybavenie požiadavky / podnetu zaslaného prostredníctvom elektronickej pošty
- spravodajstvo – digitálne vysielanie (reportáž, TV relácia, iné...)

5. Právny základ spracúvania osobných údajov:
- spravodajstvo:
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 78, odsek (2)
- emailová komunikácia:
- poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia
GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18

6. Doba uchovávania osobných údajov:
- spravodajstvo: neobmedzene / počas celej doby pôsobnosti spoločnosti seven media s.r.o.
- emailová komunikácia: do vybavenia podnetu / odvolania súhlasu

7. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
- bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa

8. Identifikácia príjemcu osobných údajov:
- spravodajstvo: verejnosť

9. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
- osobné údaje sa neprenášajú

10. Práva dotknutej osoby:
- dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo
namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / §
100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním
osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať;
odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

11. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
- bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

12. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:
- zásady spracúvania osobných údajov
- povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
- všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
- štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
- bezpečnosť spracúvania

13. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch,
ktoré spracúva.