máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

11. Mestské zastupiteľstvo naživo

V stredu 13. decembra 2023 so začiatkom o 9.00 hod.v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. sa uskutoční 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Na programe 11. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sú nasledujúce body:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

 

Priamy prenos: doobeda

Priamy prenos: poobedeNávrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o poplatku za emisie z malého zdroja znečisťovania ovzdušia.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 3/2023.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o podmienkach poskytovania dotácií na prenájom ľadovej plochy z rozpočtu mesta Prešov.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN mesta Prešov č. 18/2019 a v znení VZN mesta Prešov č. 11/2022.
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach v znení VZN mesta Prešov č. 17/2019, v znení VZN mesta Prešov č. 9/2020, v znení VZN mesta Prešov č. 1/2022 a v znení VZN mesta Prešov č. 10/2022.

9. Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/Z/2023.
10. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026.
11. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026.
12. Návrh na schválenie plánu opráv, údržby a investícií pre nebytové priestory a stavby na rok 2024 zverené spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.
13. Správa z kontroly vybavovania petícii a sťažností občanov za 1. polrok 2023.
14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2024.
16. Návrh na zriadenie sociálnych služieb.
17. Informatívna správa o spolupráci Mesta Prešov s Unicef.
18. Záznam o výsledku kontroly Účinnosť zavedenia objektívnej zodpovednosti a efektívnosť jej fungovania − KA-029/2023/1090, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.

19. Návrh na schválenie zmien v obchodných spoločnostiach mesta Prešov.
19.01. Schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
19.02. Schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.
19.03. Návrh na zmenu zástupcov v orgánoch obchodných spoločností mesta Prešov.

20. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
20.01. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Rybárska.
20.02. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – Vaľkovská (35 m2).
20.03. Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Budovateľská.

21. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
21.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Levočská.
21.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Jánošíkova.
21.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Puškinova.
21.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Vajanského.
21.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Sabinovská.
21.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Pod Táborom.
21.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Tokajícka.
21.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Pod Dubom.
21.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Vaľkovská.
21.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Mukačevská.
21.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Rúrky.
21.12. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Jelenia.
21.13. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Stavbárska (cca 11 m2).
21.14. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Stavbárska (cca 8 m2)
21.15. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Čajkovského.
21.16. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja NP – ul. Švábska.
21.17. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zníženie výmery predmetu nájmu – ul. Solivarská.
21.18. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uzn. MsZ č. 118/2023 zo dňa 3. 5. 2023 – zámer predaja – ul. Tokajícka.

22. Prerokovanie účasti mesta Prešov v stavovských organizáciách, ktorých je členom.
23. Návrh na predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025.
24. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
25. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.
26. Žiadosť o vydanie súhlasu k zmene sídla elokovaného pracoviska Súkromnej spojenej školy Vodárenská 63, Prešov.
27. Rôzne.
28. 14.00 hod. − Interpelácie.
29. 16.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta a požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva.
30. Záver

 

Podrobné informácie týkajúce sa jednotlivých bodov programu nájdete na: https://presov.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-presov/sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2022-2026

Priamy prenos bude sprostredkovávať Televízia TV7 na: https://www.youtube.com/@televiziaTV7/streams

 

Naposledy zmenené utorok, 12 december 2023 18:23
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.