jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Usporiadateľom októbrového krajského kola pre Košický a Prešovský kraj Festivalu vedy a techniky AMAVET bola Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove.

Súťažiaci prezentujú projekty zo všetkých vedeckých a vedecko-technických odvetví ako sú biológia, medicína, chémia, fyzika, environmentálne vedy, elektrina, mechanika a informatika. Festival vedy a techniky AMAVET organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku od roku 1998. Projekty hodnotila odborná komisia v zložení doc. JUDr. Marián Giba, PhD., prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. a predsedom bol doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.: "Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku podporuje mladých, začínajúcich vedcov, ktorý sa prejavujú v základnom stupni vzdelávania." Predseda komisie pridáva aj jeden postreh: "Na tejto súťaži je významné to, že v biologicko ekologických vedách je viac prihlásených projektov zo základných škôl ako zo stredných. Technické vedy sa zdajú zložitejšie pre nižšie ročníky."

Na slávnostnom otvorení privítal zúčastnených riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove RNDr. Marcel Tkáč


Dôležitosť tohto podujatia jednak pre súťažiacich, no i pre verejnosť umocnili aj významní hostia, medzi ktorými nechýbal vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Mgr. Igor Hodžia: "Orientovať sa týmto smerom, smerom na vedu má zmysel. Študenti takto môžu budovať nie len svoju budúcnosť, no aj budúcnosť spoločnosti."
V roku 2018 sa konalo krajské kolo festivalu v Košiciach. Po dvoch rokoch sa vrátilo znovu do Prešova, na Katolícku spojenú školu sv. Mikuláša. "Naša škola, hlavne Gymnázium nadväzuje na tradíciu úspešných študentov v rámci prírodovedných súťaží a prezentácie vedeckých projektov, kde naši študenti dlhodobo dosahovali veľmi dobré výsledky na medzinárodných súťažiach." vraví riaditeľ školy RNDr. Marcel Tkáč. V roku 2017 študenti Miriam FERETOVÁ a Samuel SMOTER získali na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete Intel ISEF úžasné druhé miesto. V kategórii Animal Sciences uspeli so spoločným projektom „Prírodné éterické oleje v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor“.

 

Na festivale autori prezentujú svoj výskum formou panelu (postera). Poster je kartónový stojan, ktorý umožňuje autorom pripevnenie a prezentovanie svojho výskumu hodnotiteľom.

Zoznam súťažných kategórií:

Biológia
Projekty skúmajú biologické procesy na úrovni buniek, resp. mikroskopickej úrovni.
Chémia
Táto kategória zahŕňa organickú aj anorganickú chémiu. Projekty môžu byť zamerané na rôzne oblasti od štruktúry atómov až po zložitejšie organické molekuly. Obzvlášť sú vítané projekty zamerané na efektívnejšiu produkciu látok. Pokročilejšie projekty by mali obsahovať chemické rovnice a vzorce.
Elektrina a mechanika
Autori navrhujú nové komponenty a súčiastky do známych zariadení, napr. v záujme zvýšenia ich účinnosti. Môžu navrhnúť i nové stroje. V rámci elektrotechniky sa navrhujú nové elektrické obvody a súčiastky, ktoré sa následne implementujú do zariadení.
Energia a transport
Projekty zahrnuté v tejto kategórií by mali skúmať efektivitu využívania klasických elektrární (vodných, jadrových, tepelných…), využitie fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, ropa) a iných surovín. V projektoch zaoberajúcich sa dopravou autori sa môžu zamerať na efektivitu tradičných dopravných prostriedkov, ich využívaním, perspektívou do budúcnosti a pod. Autori sa rovnako môžu zamerať na alternatívne zdroje energií a dopravné prostriedky budúcnosti.
Environmentálne vedy
Projekty v tejto kategórií by mali študovať životné prostredie a prebiehajúce javy, resp. zmeny v ňom. Autori by mali skúmať vzťahy medzi jednotlivými zložkami biosféry, prípadne narušenie týchto vzťahov.
Fyzika a astronómia
Projekty zahŕňajú fyzikálne riešenia rôznych problémov, predovšetkým tých, ktoré neboli zatiaľ vyriešené. Výsledky prác môžu byť navyše podporené vlastnými programami a počítačovými simuláciami. V rámci astronómie by sa autori mali zamerať pozorovania nebeských objektov (dvojhviezd, asteroidov, zákrytov, premenných hviezd atď.) a získané dáta by mali použiť na vlastnú analýzu a vyslovenie ich záverov.
Geovedy
Zahŕňa štúdium rôznych procesov odohrávajúcich sa na Zemi, napr. zemetrasenia, globálne prúdenie v atmosfére, kontinentálny drift a pod. V pokročilejších prácach by autori mali používať odborné výrazy z oblasti geológie, fyziky, prípadne matematiky. Geodetické práce patria tiež do tejto kategórie.
Informatika a počítačové inžinierstvo
Táto kategória je veľmi široká. Zahŕňa hardware aj software. Čo sa týka hardwaru, autori môžu navrhnúť zmeny v štruktúre, a tým zväčšiť výkon počítača. V rámci software môžu vytvoriť užitočné programy, webstránky, hry a pod.
Matematika
V tejto kategórií autori prezentujú práce a vety matematikov s ich vlastnými aplikáciami alebo dôkazmi. Môžu sa taktiež pokúsiť dokázať vety a hypotézy, ktoré neboli zatiaľ dokázané, resp. autorov dôkaz a aplikácia je originálna.
Medicína a zdravotníctvo
Práce v tejto kategórií sa zaoberajú ľudským telom, jeho anatómiou a chorobami. Autori môžu, napríklad, skúmať vplyv rôznych látok alebo žiarenia na rast baktérií a vývoj rakovinových buniek, čím môžu navrhnúť i nové metódy liečenia.
Spoločenské vedy
Spoločenské vedy sú piatou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Oblasť spoločenských vied patrí spoločne s humanitnými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva. Do spoločenských vied zahŕňame: psychologické vedy, ekonomické vedy a obchod, pedagogické vedy, sociálne vedy, právne vedy, politické vedy, sociálnu a ekonomickú geografiu, masmediálnu komunikáciu.
Humanitné vedy: historické vedy a archeológia,, filologické vedy, filozofické vedy, etika a teologické vedy, vedy o kultúre a umení.

 

 

 

Výsledky krajského kola - zoznam postupujúcich pre Prešovský kraj:

Biológia: Richard Barilla a Sára Kucková - MLIEKO NIELEN AKO POTRAVINA ALE AJ SUROVINA PRE BIOPLAST
Biológia: Kristína Katuščáková a Radka Baranová - Metabolitmi z aromatických čajov proti kliešťom
Biológia: Barbora Langová - Biofyzika mozgu a s ním súvisiacich vĺn
Elektrina a mechanika: Kristián Greif a Oliver Lipka - Inteligentný solárny generátor
Elektrina a mechanika: Andrej Tadeáš a Bača - Powerline komunikácia
Environmentálne vedy: Chiara Ugrayová a Terézia Pjatáková - Vplyv distribúcie reklamných letákov na životné prostredie
Environmentálne vedy: Matej Kmec a Štefan Hudačko - Môže byť huba indikátorom znečistenia životného prostredia?
Environmentálne vedy: Anna Pénzešová a Jozef Jabczun - Mikroorganizmy v lese
Environmentálne vedy: Eliška Semanová - Redukcia odpadu podľa filozofie ZERO WASTE
Environmentálne vedy: Gréta Kolcunová - Porovnanie použitia Whitlock-Vibert boxov a externých liahní pri reintrodukcii pstruha potočného
Fyzika a astronómia: Alex Kanderka a Miroslava Pramníková - Čarovné kvapaliny
Fyzika a astronómia: Vladimír Uhlík - Využitie Arduina vo fyzike
Geovedy: Diana Novikmecová - Slovenský opál
Chémia: Anna Štofirová a Timea Nacková - Stráviteľnosť bielkovín
Informatika a počítačové inžinierstvo: Barbora Horvátová a Lýdia Veselovská - Zostavte si vlastného robota s Arduinom
Informatika a počítačové inžinierstvo: Daniela Chovancová a Samuel Farkaš - ecoCITY
Medicína a zdravotníctvo: Veronika Kováčová - Život s ochorením diabetes mellitus
Medicína a zdravotníctvo: Aneta Anna Dunajová - Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elektrochemických metód

 

Naposledy zmenené utorok, 05 november 2019 22:38
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.