máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mestská rada na svojom 6. zasadnutí 11.10.2023 navrhla zvolať 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na deň 25. októbra 2023 (streda) o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici č. 24.

Na programe 10. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sú nasledujúce body:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu.

Na úvod zasadnutia budú schválené procedurálne záležitosti, určený zapisovateľ a overovatelia zápisnice a uznesení. Taktiež bude predstavený a schválený program zasadnutia.

Priamy prenos: doobeda

Priamy prenos: poobede

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

 • Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Prešov.

 • Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.

 • Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o dotáciách v rámci projektu „Participatívny rozpočet“.

 • Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o podmienkach umiestňovania herní a podmienkach prevádzkovania hazardných hier v kasínach na území mesta Prešov − poslanecký návrh PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD.

 • Predkladá: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., poslanec mestského zastupiteľstva

6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/Z/2023.

 • Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

7. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2023.

 • Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

 • Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD., hlavný kontrolór mesta

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ
  • 11.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov
  • 11.2 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov
  • 11.3 Návrh na zrušenie uznesenia MsZ mesta Prešov č. 305/2016 zo dňa 14. 3. 2016, ktorým boli schválené Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja

12. Návrh na zmenu zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

13. Návrh na zmenu uznesenia č. 229/2023 zo dňa 30.8.2023 − k návrhu na vymenovanie konateľa spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

14. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 154/2023 zo dňa 28.6.2023 k poslaneckému návrhu Mgr. Ľuboša Michel'a k návrhu na zmenu stanov obchodnej spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

15. Návrh na schválenie investícií obchodných spoločností mesta Prešov.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

16. Návrh na schválenie zmien stanov obchodných spoločností mesta Prešov.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

17. Návrh na založenie Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n.o.

 • Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

18. Návrh rokovacích poriadkov.

 • Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ
  • 18.1 Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
  • 18.2 Návrh Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove.
  • 18.3 Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

19. Návrh na schválenie Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prešov.

 • Predkladá: Ing. Viliam Hrubovčák, vedúci odboru dopravy MsÚ

20. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 • Predkladá: Ing. Janka Nemcová, PhD., poverená riadením oddelenia riadenia projektov MsÚ

21. Návrh na delegovanie zástupcov mesta Prešov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

 • Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

22. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.

 • Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

23. Rôzne.

24. 14.00 hod. Interpelácie.

25. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

26. Záver.

Podrobné informácie týkajúce sa jednotlivých bodov programu nájdete na: https://presov.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-presov/sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2022-2026

Priamy prenos bude sprostredkovávať Televízia TV7 na: https://www.youtube.com/@televiziaTV7/streams

 

Naposledy zmenené nedeľa, 22 október 2023 11:17
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.