marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

8. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva: Dôležité rozhodnutia pre budúcnosť mesta Prešov

Mesto Prešov sa pripravuje na svoje 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2023 v zasadacej miestnosti Mestského úradu na Jarkovej ulici č. 24. Toto dôležité zasadnutie začne o 9:00 hodine a bude mať nabitý program s 21 bodmi, ktoré budú predmetom diskusie a rozhodnutia. Pre tých, ktorí nebudú môcť byť prítomní priamo na zasadnutí, bude k dispozícii priamy prenos zo zasadnutia na stránke www.tv7.sk. To umožní obyvateľom mesta Prešov sledovať dianie na zasadnutí a byť informovanými o dôležitých rozhodnutiach.

Priamy prenos - poobede od cca 13:00 - 17:00

 

Priamy prenos - večer od cca 17:00 do konca

 

Jedným z hlavných bodov programu bude diskusia o prevádzkovom poriadku pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov. Tento dokument ovplyvní spôsob, akým mesto riadi pohrebné služby a spravuje svoje pohrebiská, čo je dôležité pre obyvateľov v ich náročných časoch smútku.

Ďalším dôležitým bodom na programe bude vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2022. Tento bod umožní poslancom zhodnotiť, ako sa tieto spoločnosti podieľajú na rozvoji mesta a ako spravujú svoje financie.

V rámci bodu budú poslanci diskutovať o situácii okolo futbalového klubu FC TATRAN Prešov, a. s., spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s..

Dôležitým bodom na programe bude aj rozhodnutie o založení Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za 1. polrok 2023.
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2023.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov.
5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2023.
6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
7.01. Návrh na schválenie MP – vysporiadanie – SPF – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie Kúty.
7.02. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Pod Kamennou Baňou.
7.03. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Námestie mládeže a Duchnovičovo námestie.
7.04. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. K Starej tehelni.
7.05. Návrh na schválenie MP – odkúpenie VO a cestnej komunikácie – Tichá Dolina.
7.06. Návrh na schválenie MP – predaj – OVS – Chata Sigord.
7.07. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – ul. Vihorlatská, Ľubotice.
7.08. Návrh na schválenie MP – zriadenie VB práva prechodu a prejazdu – ul. Pod Kalváriou.
7.09. Návrh na schválenie MP – zmena uzn. MsZ č. 170/2023 zo dňa 28. 6. 2023 – predaj – ul. Tokajícka.
7.10. Návrh na neschválenie MP – odkúpenie – ul. Košická.
7.11. Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Mudroňova.
7.12. Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Gápľová.
7.13. Návrh na neschválenie MP – zriadenie VB práva prechodu a prejazdu – Delňa.
8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
8.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Royova.
8.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Janáčkova.
8.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Kukučínová (22 m2).
8.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Kukučínova (104 m2).
8.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Kukučínova (123 m2).
8.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Suvorovova.
8.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Tajovského.
8.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Urxova (25 m2).
8.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Urxova (29 m2).
8.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Urxova (68 m2).
8.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Urxova (90 m2).
8.12. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Solivarská.
8.13. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Zimná.
8.14. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Levočská.
8.15. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Vydumanec (48 m2).
8.16. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Vydumanec (58 m2).
8.17. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Mirka Nešpora.
8.18. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemkov – PP Záborské.
8.19. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj splaš. kanal. – PP Záborské.
8.20. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena pozemkov – ul. Suchomlynská.
8.21. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – ul. Pionierska (2 025m2).
8.22. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – ul Pod Táborom (680 m2).
8.23. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – ul. Námestie osloboditeľov č. 15.
8.24. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Priatelia Retro Ihriska o.z.
8.25. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Kúpeľná.
8.26. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. 17. novembra.
8.27. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Krížna (cca 9 m2).
8.28. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Krížna (cca 211 m2).
8.29. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Krížna (cca 239 m2).
8.30. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Krížna (cca 312 m2).
8.31. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Sabinovská (cca 10 m2).
8.32. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Sabinovská (134 m2).
8.33. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Strážnická (213 m2).
8.34. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Jánošíková.
8.35. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Jazdecká.
8.36. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Vaľkovská.
8.37. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Soľná.
8.38. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Tokajícka.
8.39. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Zlatobanská.
8.40. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Mukačevská.
8.41. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – ul. Okružná.
8.42. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého nájmu NP – Ul. Nám. Kráľovnej pokoja.
8.43. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – ul. Mukačevská.
8.44. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 69/2023 zo dňa 22. 02. 2023 – ul. Zimná.
8.45. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 918/2022 zo dňa 14. 9. 2022 – predĺženie doby nájmu – ul. Bernolákova 21.
8.46. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č.917/2022 zo dňa 14. 9. 2022 – zámer dlhodobého prenájmu – ul. Bernolákova.
8.47. Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – ul. Horárska.
9. Návrh na zlúčenie spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o., so spoločnosťou Technické služby mesta Prešov a. s.
10. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta za rok 2022.
10.01. FC TATRAN Prešov, a. s.
10.02. PREŠOV REAL, s. r. o.
10.03. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
11. Založenie Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n.o.
12. Plán dopravnej obslužnosti v meste Prešov ‒ vymedzenie predmetu zákazky.
13. Harmonogram zavedenia množstvového zberu komunálnych odpadov v podmienkach mesta Prešov.
14. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 872/2022 zo dňa 6. 7. 2022 a zmenu uznesenia MsZ č. 618/2021 zo dňa 23. 6. 2021.
15. Prerokovanie „Petície za upokojenie dopravy, opravu komunikácií a zlepšenie bezpečnosti na uliciach Terchovská, Za kalváriou a Dúhová".
16. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
17. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 887/2022 zo dňa 14. 9. 2022 k poslaneckému návrhu Ing. Svetlany Pavlovičovej, MBA na zriadenie komunitného centra v nebytových priestoroch Námestie Kráľovnej pokoja č. 3 v Prešove.
18. Rôzne.
19. 14.00 hod. − Interpelácie.
20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.
21. Záver.

Naposledy zmenené pondelok, 18 september 2023 15:25
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.