marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zmeny v lehotách na opravu chýb pri nákupe diaľničnej známky

Dňa 11. septembra 2023 oznámila Národná diaľničná spoločnosť (NDS) významné zmeny v obchodných podmienkach týkajúcich sa opravy chýb pri nákupe elektronickej diaľničnej známky.
Tieto zmeny majú pozitívny vplyv na motoristov a umožňujú dlhšie lehoty na opravu nekorektných údajov.

Najvýznamnejšou zmenou je predĺženie lehoty na opravu akéhokoľvek údaju zadaného pri nákupe diaľničnej známky. Pôvodný 15-minútový interval bol nahradený novou praxou, ktorá umožňuje zákazníkom oznámiť opravu chýbne zadaných údajov až do konca daného kalendárneho dňa. To znamená, že ak motorista zistí chybu alebo vynechá niečo pri zadávaní údajov, má možnosť požiadať o opravu do konca toho istého dňa.

Táto zmena je významnou úľavou pre motoristov, ktorí si nevšimnú chybu v údajoch ihneď po nákupe a umožňuje im vyhnúť sa zbytočným problémom. Je však dôležité poznamenať, že za zadané údaje pri nákupe diaľničnej známky zodpovedá samotný zákazník, a preto je dôležité monitorovať správnosť údajov a v prípade potreby ich okamžite opraviť.

NDS tiež uviedla ďalšie zmeny týkajúce sa prenosu tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) medzi vozidlami. Ak si motorista zakúpi nové vozidlo, ale ponechá si na ňom pôvodnú TEČ, na ktorej je platná diaľničná známka, táto známka zostáva platná. Pre motoristov, ktorí chcú preniesť platnú diaľničnú známku na úplne nové evidenčné číslo, platí rovnaký postup ako doteraz. Novinkou je povinnosť priložiť aj potvrdenie o úhrade diaľničnej známky a písomný súhlas pôvodného prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok.

V žiadosti o zmenu evidencie vozidla je potrebné predložiť doklady preukazujúce realizáciu zmeny evidenčného čísla vozidla, ako sú fotokópie pôvodného a nového Osvedčenia o evidencii vozidla, prípadne PZP alebo zelenú kartu kvôli VIN vozidla. Okrem toho je nutné priložiť dokumenty potvrdzujúce úhradu diaľničnej známky a písomný súhlas predchádzajúceho prevádzkovateľa vozidla.

NDS vyzýva motoristov, aby si starostlivo overili údaje pri nákupe diaľničnej známky a v prípade akýchkoľvek chýb či nejasností, postupovali v súlade s novými lehotami na opravu. Zmeny vo vykonávaní zmien evidencie vozidla sa budú uplatňovať aj v súlade s novou legislatívou týkajúcou sa prenosu tabuliek s evidenčným číslom. Rovnako ako doteraz, možno žiadosť o zmenu evidencie podať online na portáli eznamka.sk alebo v určených obchodných miestach v krajských mestách Slovenskej republiky. Proces spracovania žiadosti je rýchly a zákazníkovi je zaslané potvrdenie o vybavení žiadosti na zadanú emailovú adresu alebo formou SMS.

Je však dôležité poznamenať, že ak prejazd diaľnicou prebehne pred zmenou údajov, môže byť toto konanie považované za priestupok, a preto je dôležité dodržiavať stanovené postupy a lehoty. NDS touto zmenou reaguje na potreby motoristov a snaží sa zjednodušiť a spraviť flexibilnejší proces nákupu a prenosu diaľničných známok.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.