máj 29, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Príliš vzácne, aby sme ich stratili

Lesnícke dni sa tradične spájajú s aprílom – mesiacom lesa. Tohto roku je to však, vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s ochorením COVID-19, inak a 14. ročník uvedeného celoslovenského podujatia sa uskutoční v jesennom termíne. Lesnícke dni 2020 sa slávnostne otvoria vernisážou výstavy „Lesy a biodiverzita“ v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoj a vidieka SR dňa 04. septembra.

Podujatie, ktoré približuje prácu lesníkov a oslavuje les, sa tohto roku prenesie zo zvolenského námestia do priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, kde formou výstavy predstaví les ako rozmanitý ekosystém a poukáže na aktuálne otázky lesníctva. Téma výstavy „Lesy a biodiverzita“ nebola vybratá náhodne. Je pokračovaním idey, ktorá bola nosnou počas Medzinárodného dňa lesov 21. marca 2020 a približuje práve lesy a biodiverzitu s podtitulom „Príliš vzácne, aby sme ich stratili...“.
Výstava, určená pre širokú verejnosť, chce poukázať na význam a dôležitosť biodiverzity – rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov pre spoločnosť, priblížiť prácu lesníkov, ktorí sa snažia o prírode blízke hospodárenie v lesoch a aj tým podporujú zachovanie biodiverzity. Výstava mapuje vybrané tematické okruhy ako sú lesný ekosystém, biodiverzita, ekosystémové služby, zmena klímy, či prírode blízke hospodárenie v lesoch, ktorého priekopníkom bol aj Ladislav Alcnauer. Tieto témy sú spracované nielen prostredníctvom odborného slova, fotografického a prírodného materiálu, ale aj s využitím interaktívnych objektov, ktoré umožňujú návštevníkom výstavy lepšie vnímať a pochopiť prezentovanú problematiku. Hodnotu expozície znásobuje i významný exponát Lesníckeho a drevárskeho múzea – originál lesného poriadku Porádek Hor, aneb Lesuw zachowání z roku 1770, vydaného za panovania Márie Terézie.

Súčasťou výstavy je tiež sprievodný vzdelávací program lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy. Pre školské kolektívy je pripravený odborný výklad a interaktívne objekty výstavy, ktoré sú doplnené pracovnými listami lesnej pedagogiky.
Výstava bude slávnostne otvorená 4. septembra 2020 vernisážou pre pozvaných hostí o 10:00 hod. v priestoroch Lesy SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene a verejnosti bude sprístupnená od 5. septembra do 18. októbra 2020.
Výstavu pripravilo Národné lesnícke centrum v spolupráci so štátnym podnikom LESY SR a ostatnými partnermi.

Národné lesnícke centrum

Je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
Sídli vo Zvolene, ktoré je desaťročia centrom lesníctva na Slovensku a v súčasnosti nesie titul “Mesto lesníctva”. Tu od roku 1964 sídlil Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen). Lesoprojekt Zvolen tu pôsobil od roku 1950 a Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen (ÚVVP LVH SR Zvolen) bol založený v roku 1978. Od 1. januára 2006 sa tieto tri príspevkové lesnícke organizácie zlúčili do Národného lesníckeho centra a vytvorili inštitúciu, ktorá spojila lesnícku vedu, výskum, poradenstvo, vzdelávanie a lesnícku prax. Národné lesnícke centrum v súčasnosti tvoria štyri ústavy:
• NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen (LVÚ Zvolen),
• NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (ÚLPV Zvolen),
• NLC – Ústav lesných zdrojov a informatiky (ÚLZI Zvolen),
• NLC – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen (ÚHÚL Zvolen).

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen je profesionálnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie v odvetví lesného hospodárstva. Cieľovou skupinou pre vzdelávacie programy sú zamestnanci štátnych i neštátnych lesníckych inštitúcií na rôznych stupňoch riadenia. Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen, sa ročne zúčastňuje viac ako 1500 osôb, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva. Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne. Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Národné lesnícke centrum je z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i koordinátorom aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku.

Zdroj: Národné lesnícke centrum

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo