jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mesto Prešov uhradí oprávnené náklady

Foto: TV7 Foto: TV7

Mesto Prešov pristúpi k úhrade nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. 

Faktúru od spoločnosti Matijka s.r.o. radnica preplatí len do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Pozná reálnu výšku nákladov na záchranné práce na Mukačevskej ulici v Prešove súvisiace s tragickým výbuchom, ku ktorému došlo 6.12.2019. Celkové rozpočtové náklady na asanáciu spodných podlaží bytového domu na Mukačevskej 7 v Prešove, triedenie a odvoz sutín a ich uloženie na skládke odpadov Petrovce – Hanušovce predstavujú sumu 781.029,08 eur s DPH. Vyplýva to zo záverov Znaleckého posudku č. 94/2020 vypracovaného Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Sumu stanovenú znaleckým ústavom považuje mesto Prešov za opodstatnenú a preukázanú a je pripravené ju vyplatiť spoločnosti Matijka s.r.o. Mesto doteraz uhradilo firme Matijka s.r.o. iba nespochybniteľnú časť výdavkov vo výške 250.000 eur s DPH.

Spoločnosť Matijka s.r.o. doručila mestu Prešov dve faktúry súvisiace so záchrannými prácami na Mukačevskej ulici v celkovej výške 1.018.481,98 eur, (prvú faktúru v sume 803.405,49-€ a druhú faktúru v sume 215.076,49 eur). Mesto Prešov však firme uhradí v zmysle záverov znaleckého posudku iba 781.029,08 eur, čím zabezpečí hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Zostatok v sume 237.452,90 eur mesto Prešov neuznáva.

Mesto Prešov už pri zadávaní objednávky spoločnosti Matijka s.r.o. na búracie a asanačné práce a odvoz sutín z bytového domu na ulici Mukačevská č.7 v Prešove avizovalo, že bude preverovať opodstatnenosť a správnosť vykonaných prác, ktoré následne podliehajú prevereniu Okresným úradom v Prešove. Za účelom čo najobjektívnejšieho preukázania ceny a opodstatnenosti vykonaných prác, a taktiež na základe odporúčania hlavného kontrolóra, zadalo mesto Prešov vypracovanie Znaleckého posudku na posúdenie oprávnenosti fakturácie Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline ako najvyššiemu znaleckému orgánu na území Slovenskej republiky.

Pri vypracovaní posudku poskytlo mesto Prešov znaleckému ústavu plnú súčinnosť a všetky potrebné dokumenty vrátane cenovej ponuky, faktúr a výkazu prác od firmy Matijka s.r.o., a taktiež faktúr o uložení odpadu od spoločnosti OZON Hanušovce, a.s. Okrem toho mesto poskytlo ústavu aj stavebný denník. Znalecký ústav preveril všetky dokumenty, pričom nespochybnil rozsah ani množstvo vykonaných prác, ani rozsah odpracovaných hodín, ani uloženie odpadu na skládke. Znalecký ústav konštatoval, že jednotkové ceny spoločnosti Matijka s.r.o. sú nižšie o 3,1% až 25,7% ako sú jednotkové ceny rovnakých položiek v cenníku Cenekon za 2. polrok 2019. Rozdiel v cene fakturovanej spoločnosťou Matijka s.r.o. a kontrolným rozpočtom spracovaným Ústavom súdneho inžinierstva spočíva v tom, že súpis vykonaných prác spoločnosti Matijka s.r.o. zo dňa 18.02.2020 a zo dňa 30.03.2020 nie je zostavený správne. Znalecký ústav v posudku podrobne uviedol, ktoré položky cenovej ponuky zo dňa 16.12.2019 a súpisu vykonaných prác zo dňa 18.02.2020 a zo dňa 30.03.2020 a následne vystavených faktúr, spoločnosť Matijka s.r.o. uviedla nesprávne. Znalecký ústav ďalej uviedol, ktoré práce mali byť zahrnuté pod iné položky a kódy, čím vznikol rozdiel v cene v neprospech mesta Prešov.

Nesprávne vystavené faktúry od firmy Matijka s.r.o. za záchranné práce nepovažuje mesto Prešov za pripravený zámer. Išlo totiž o špecifickú zákazku v dôsledku mimoriadnej udalosti. Zároveň mesto Prešov vyjadruje poďakovanie za promptnú reakciu a korektný prístup tejto spoločnosti, ktorá nastúpila na miesto mimoriadnej udalosti bezprostredne po ukončení činnosti špecializovanej firmy z Českej republiky, v čase blížiacich sa vianočných sviatkov.

Znalecký posudok z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline jasne preukázal reálnu cenu záchranných prác, ktoré boli vykonané po tragédii na Mukačevskej ulici. Potvrdili sa tak opakované vyhlásenia mesta Prešov, že tieto práce nebolo možné vykonať za 400-tisíc eur, ako tvrdila začiatkom roka 2020 iná súkromná firma. Mesto Prešov od začiatku považuje konanie tejto firmy za špekulatívne a účelové s cieľom využiť zvýšený záujem verejnosti o dianie súvisiace s tragickým výbuchom plynu na zviditeľnenie sa v médiách.

Mesto Prešov prijalo od firmy Matijka s.r.o. faktúru vo výške 803 405,49 eur. Druhá faktúra vo výške 215 076,49 eur bola firme Matijka s.r.o. vrátená. Mesto Prešov doteraz zaplatilo za vykonané záchranné práce súvisiace s odstraňovaním následkov mimoriadnej udalosti zo dňa 6.12.2019 spolu viac ako 470 tisíc eur (suma zahŕňa úhrady pre všetky zúčastnené firmy vrátane úhrady 250 tisíc eur pre firmu Matijka s.r.o.).

 

Zdroj: Mesto Prešov 

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady Sadzby miestnych daní a poplatky za odpady

    Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2023 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 531 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 3 647 000 €.

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.