august 08, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa bude konať 18. septembra 2019.

Pozrite si body rokovania, ktoré sú pripravené pre poslancov v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24 od 9 hodiny.

Po otvorení a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, poslanci pristúpia k schváleniu návrhu programu.

Tieto body by mali byť prerokované.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

6. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2019.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

7. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

8. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ

12. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ

13. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov proti prepojeniu ulíc Sibírska – Pod Šalgovíkom a dobudovaniu trolejového vedenia.
Predkladá: Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

14. Návrh na schválenie Doplnku č. 5 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., poverená riadením odboru služieb pre občanov MsÚ

15. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

16. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 829/2017, č. 881/2018 a č. 882/2018 – Prešovská kreatívna fabrika.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, poverená riadením odboru riadenia projektov MsÚ

17. Informatívna správa o účasti mesta Prešov v samosprávnych organizáciách a združeniach a ich činnosti.
Predkladá: RNDr. Adrián Kuba, MBA vedúci Kancelárie primátorky mesta

18. Rôzne.

19. Interpelácie.

20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

21. Záver.

 

Naposledy zmenené nedeľa, 08 september 2019 20:24
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo