máj 29, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 24. februára 2024 (streda) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos rokovania Mestského zastupiteľstva môžete sledovať na tejto stránke, alebo na stránke mesta Prešov v sekcii Live prenos a záznamy:

24.4.2024 od 9:00 do plánovanej obedňajšej prestávky

24.4.2024 od 14:00 do ukončenia zasadnutia

Na zasadnutie je predložený návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2024 o správe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta Prešov.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2024, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2024 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2024 o zákaze umiestnenia herní na území mesta Prešov.

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2024.

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

9. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2023.

10. Zmeny v členstve v komisiách MsZ mesta Prešov, vo výboroch mestských častí a návrh na poverenie poslanca/poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Prešov ako sobášiaceho/sobášiacej na obradoch uzavretia manželstva v meste Prešov do konca prebiehajúceho volebného obdobia rokov 2022 – 2026.

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
11.01 Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Wolkerova
11.02 Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Bjӧrnsonova
11.03 Návrh na schválenie MP – predaj – Lipovce
11.04 Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Masarykova
11.05 Návrh na schválenie MP – predaj – PP – ul. Prostějovská
11.06 Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Pionierska
11.07 Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – ul. MDŽ
11.08 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ č. 177/2023 zo dňa 28. 6. 2023 – zámer predaja – NP – OVS – ul. Ďumbierska 20
11.09 Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ č. 178/2023 zo dňa 28. 6. 2023 – zámer predaja – NP – OVS – ul. Ďumbierska 30–32
11.10 Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Sídlisko duklianskych hrdinov
11.11 Návrh na schválenie MP – zámer prenájmu – OVS – pozemky na výstavbu prístreškov MHD v meste Prešov

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
12.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – pozemky pod existujúcimi prístreškami MHD v meste Prešov
12.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – Jazdecký areál
12.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Tatranská
12.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Štúrova
12.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Pekná
12.06 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – ul. Budovateľská
12.07 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – ul. Nábrežná, ul. Športová
12.08 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – ul. Horárska
12.09 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Stavbárska (4 m2)
12.10 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Stavbárska (11 m2)
12.11 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Solivarská
12.12 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Čajkovského
12.13 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zrušenie uzn. MsZ č. 62/2023 zo dňa 22.2.2023 – predaj – ul. Tokajícka

13. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.

14. Návrh na zmenu uznesenia č. 606/2021 − financovanie nákupu autobusov.

15. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v právnických osobách majetkovou účasťou mesta Prešov.
15.01 Návrh na vymenovanie konateľa obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb Prešov, s.r.o.
15.02 Návrh na vymenovanie riaditeľa obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.
15.03 Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v právnických osobách s majetkovou účasťou mesta Prešov.

16. Prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

17. Informatívna správa o prebiehajúcej výstavbe futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA.

18. Prerokovanie petície proti výstavbe apartmánového domu Bélier na Dilongovej ulici.

19. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023.

20. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta Prešov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

21. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2024.

22. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2024.

23. Návrh na vydanie súhlasu k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy Šarišan& Šarišanček do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

24. Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 255/2023 zo dňa 20. 9. 2023.

25. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

26. Rôzne.

27. 14.00 hod. − Interpelácie.

28. 16.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta a požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva.

29. Záver

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.