jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Výzva na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta Prešov zvoláva 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Zasadnutie sa uskutoční 11. októbra 2023 (streda) so začiatkom o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, na adrese Jarková ulica č. 24.

 

 

Program zasadnutia bude nasledovný:

Otvorenie zasadnutia

Na začiatku zasadnutia prejdeme k otvoreniu, kde sa primátor mesta, Ing. František Oľha, privíta všetkých prítomných a spraví krátky úvodný prejav.

Určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice

Na zasadnutí budú určení zapisovateľ a overovatelia uznesení a zápisnice, ktorí budú mať za úlohu zaznamenávať priebeh zasadnutia a overovať všetky prijaté uznesenia.

Schválenie návrhu programu

Zastupiteľstvo bude mať možnosť schváliť navrhovaný program zasadnutia. Návrh programu je nasledovný:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Návrh na zmenu zástupcu mesta Prešov v obchodnej spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

3. Záver

Srdečne vás pozývame na toto dôležité zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Vaša účasť a angažovanosť sú veľmi cenné pre rozvoj nášho mesta. Priamy prenos si môžete pozrieť 11.10.2023 od 14:00 na tejto stránke.

 

Poznámka: Program zasadnutia môže podliehať zmenám a doplneniam na samotnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva.

Naposledy zmenené pondelok, 09 október 2023 12:10
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.