jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Správa o hospodárení Prešov REAL putuje do zastupiteľstva

ilustračné foto, rokovanie MsZ ilustračné foto, rokovanie MsZ

Mestská spoločnosť Prešov REAL, s.r.o. predložila správu o svojom hospodárení za rok 2022, ktorá bude prediskutovaná na nadchádzajúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 20. septembra 2023.

Správa podčiarkuje výzvy a úspechy, ktoré spoločnosť zažila v uplynulom roku.

Vplyv pandémie a vojnového konfliktu na prenájom nebytových priestorov

Rok 2022 bol pod vplyvom pretrvávajúcej celosvetovej pandémie a rusko-ukrajinského vojnového konfliktu. Tieto faktory ovplyvnili záujem o prenájom nebytových priestorov na dlhodobý prenájom. Hlavnými kritériami prenajímateľov boli cena prenájmu, nízke náklady na energiu, lokalita a parkovacie možnosti.

V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine poskytla spoločnosť priestory pre utečencov z Ukrajiny ako dočasné ubytovanie. To vyžadovalo uzatvorenie zmlúv s mestom Prešov o dodávke energie a zmlúv o výpožičke s organizáciami, ktoré zabezpečujú aktivity v tejto oblasti.

Straty z dlhodobých nájmov nebytových priestorov

Schvaľovaním zvýhodnených dlhodobých nájmov nebytových priestorov Mestským zastupiteľstvom dochádza vlastník každoročne o príjem, ktorý by v prípade komerčného nájmu vedel použiť na zveľadenie priestorov. Z dát za rok 2021 a 2022 vyplýva, že tieto straty predstavovali sumy vo výške 858 053,68 € a 833 671,06 €.

Správa o nájomných bytoch

Spoločnosť spravuje celkovo 545 bytov. V roku 2022 bolo uzatvorených 434 zmlúv o nájme bytov. Byty sa prideľujú podľa Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešov. V priebehu roka 2022 boli obnovené aj dlhodobo neplatné nájomné zmluvy. K 31.12.2022 bolo evidovaných 44 voľných bytov v rôznych lokalitách.

Nákup nových mestských nájomných bytov

Mesto Prešov odkúpilo v roku 2022 60 novopostavených bytov na ul. Bajkalská, ktoré slúžia ako mestské nájomné byty. Tieto byty boli obstarané z finančných prostriedkov získaných formou dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR a z vlastných rozpočtových zdrojov. Prví nájomcovia mali byty k dispozícii koncom jari 2022.

Správa priemyselného parku záborské

Spoločnosť spravuje Priemyselný park Záborské, ktorý poskytuje viac ako 1500 pracovných miest. Prevádzku priemyselného parku možno rozdeliť na správu inžinierskych sietí, servisné služby a prenájom nebytových priestorov.

Zlepšenia v odčítavaní energie a správe miestnej distribučnej sústavy

V roku 2022 spoločnosť pokračovala v zlepšovaní služieb v oblasti prevádzkovania miestnej distribučnej sústavy. Modernizácia odpočtov elektrickej energie formou diaľkových odpočtov elektrickej energie bola jedným z hlavných úspechov.

Správa vodárenskej veže

Vodárenská veža, ktorá je technickou pamiatkou, bola daná do správy spoločnosti. Okrem toho ponúka reštauračné služby a výhľady na metropolu Šariša a okolie.

Aktivity na zimnom štadióne

Od 1.7.2021 prevádzkuje spoločnosť Zimný štadión. Na ňom pôsobí šesť športových klubov, vrátane HC 21 Prešov, Prešov Penguins, a iných.

Záver

Mestská spoločnosť Prešov REAL, s.r.o. čelila mnohým výzvam v roku 2022, vrátane vplyvu pandémie a vojnového konfliktu na jej činnosť. Napriek tomu pokračovala v poskytovaní dôležitých služieb pre obyvateľov a podporovala rozvoj mesta Prešov.

Správa o hospodárení za rok 2022 bude predmetom diskusie na nadchádzajúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva a je dôležitým dokumentom pre hodnotenie činnosti spoločnosti.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.