jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Projekt s názvom "Samospráva pre seniorov"

ilustračné foto ilustračné foto

Prešovský samosprávny kraj sa v novom projekte zameriava na seniorov a ich aktivizáciu

Integrácia seniorov, ich zapojenie do spoločenského života, budovanie medzigeneračných vzťahov a vytváranie seniorom priateľského prostredia. To sú ciele nového cezhraničného projektu v rámci Programu Interreg, v ktorom partneruje Prešovský samosprávny kraj (PSK). Výsledkom projektu budú aktivity zamerané na zvýšenie potenciálu seniorov žijúcich v pohraničných oblastiach.

Prešovská župa sa teraz zapája do nového projektu, ktorý sa zameriava na aktivizáciu seniorov v prihraničných oblastiach. Jeho cieľom je vypracovať politiku pre seniorov a zvýšiť počet sociálne aktívnych seniorov. V rámci tohto projektu bude PSK spolupracovať s mestami Stará Ľubovňa a Spišská Belá. Na strane Poľska budú partnermi mestá Stary Sacz a Limanowa v Malopoľskom vojvodstve, pričom toto vojvodstvo je vedúcim partnerom projektu.

Projekt s názvom "Samospráva pre seniorov" (Samorząd przyjazny seniorom) sa zameriava na rôzne oblasti vrátane zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, pohybovej aktivity a bezpečnosti seniorov. Jeho cieľovou skupinou sú dospelí ľudia vo veku nad 50 rokov a starší (60+), ktorí žijú v obciach na pohraničí. Osobitný dôraz sa kladie na sociálne neaktívnych seniorov, ktorí väčšinu času trávia doma.

Projekt reflektuje potrebu odstránenia bariér medzi seniormi a spoločnosťou v verejnom priestore. Zároveň sa snaží reagovať na nízku úroveň sociálnej a občianskej angažovanosti seniorov, a jeho partneri majú za cieľ túto situáciu zmeniť.

V rámci projektu budú zapojené samosprávy a mestá absolvovať študijné návštevy a diagnostické workshopy s účasťou miestnych orgánov, nevládnych organizácií, podnikateľov a vedeckého sektora. Následne vypracujú správu s výsledkami a odporúčaniami pre budovanie miestnej seniorskej politiky. Finálnym výstupom projektu bude aktivačný a sociálny integračný program pre starších ľudí, ktorý bude konzultovaný s dotknutými osobami - seniorami, aby bol správne nastavený.

Projekt bol schválený v auguste krajským parlamentom a bude predložený v rámci výzvy na Inštitucionálnu spoluprácu. Jeho financovanie bude pochádzať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027, prioritou 4 - Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia. Minimálna hodnota spolufinancovania projektu z EFRR je 200-tisíc eur a maximálna 400-tisíc eur. Obdobie jeho realizácie je najviac 18 mesiacov.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.