júl 13, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Prešov František Oľha 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

7. MsZ Prešov sa uskutoční 30. augusta 2023 (streda) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 218/23/7707.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

4. Zmena uznesenia č. 81/2023 zo dňa 22. 2. 2023 - Schválenie zmlúv o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove.
Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

5. Záver.

Naposledy zmenené pondelok, 28 august 2023 10:42
Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.