jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Ekologické poľnohospodárstvo

Foto, zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR Foto, zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Nové európske iniciatívy na podporu odvetvia ekologického poľnohospodárstva

Európska komisia v piatok 4. septembra 2020 spustila verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne pre ekologické poľnohospodárstvo. Toto odvetvie bude zohrávať dôležitú úlohu pri dosahovaní ambícií európskej zelenej dohody a cieľov stanovených v stratégii „z farmy na stôl“ a stratégii biodiverzity. Prioritou Komisie je zabezpečiť, aby odvetvie ekologického poľnohospodárstva malo zavedené správne nástroje, ako aj dobre fungujúci a konsenzuálny právny rámec na dosiahnutie cieľa - 25 % poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo. Podľa údajov z roku 2018 je na Slovensku na ekologické hospodárstvo určených 9.9% poľnohospodárskej pôdy. Štáty EÚ sú druhým najväčším konzumentom ekologických potravín na svete.


V záujme tejto ambície Európska komisia zavádza a využíva tieto kľúčové nástroje:
• akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý sa má prijať začiatkom roka 2021 a má byť nápomocný pri podpore tohto odvetvia. Cieľom dnes otvorenej verejnej konzultácie je získať spätnú väzbu k návrhu plánu od občanov, vnútroštátnych orgánov a zainteresovaných strán. Dotazník bude prístupný online 12 týždňov, teda do 27.11.2020.
• nové právne predpisy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe budú odrážať meniaci sa charakter tohto rýchlo rastúceho odvetvia a ich cieľom je zaručiť poľnohospodárom spravodlivú hospodársku súťaž, predchádzať podvodom a zachovať dôveru spotrebiteľov. V záujme hladkého prechodu medzi súčasnými a budúcimi právnymi predpismi a toho, aby priemysel a členské štáty boli pripravené vykonávať nové pravidlá, Komisia dnes navrhla odložiť nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov o ekologickej poľnohospodárskej výrobe o rok - namiesto 1.1.2021 na 1.1.2022,
• politika EÚ na podporu agropotravinárstva- Komisia plánuje na ekologické poľnohospodárstvo v rámci propagačnej politiky vyčleniť na rok 2021 osobitný rozpočet vo výške 40 miliónov eur.

Ďalší rozvoj ekologického poľnohospodárstva v EÚ bude naďalej podporovať aj súčasná a budúca spoločná poľnohospodárska politika.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.