december 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: Denný stacionár Ľubotice Foto: Denný stacionár Ľubotice

Dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov sa v súčasnosti stáva stále naliehavejšou výzvou najmä v súvislosti s demografickým vývojom populácie.

Za posledných desať rokov sa zvýšil najrýchlejšie počet obyvateľov v poproduktívnom  veku. Pripravili sme video reportáž na túto tému.

K najdôležitejším sociálnym službám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku patria sociálne služby poskytované v zariadeniach. Patria tu zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia či denné stacionáre. Medzi ďalšie vyhľadávané sociálne služby patrí domáca opatrovateľská služba, prepravná služba či požičiavanie pomôcok, ako aj podporné sociálne služby v podobe denných centier, poskytovania stravovania v jedálni a domáce tiesňové volanie.

Foto: Denný stacionár Ľubotice

Sociálne služby boli decentralizované z orgánov štátu do samosprávnej pôsobnosti vyšších územných celkov a obcí. Ich zabezpečenie a rozvoj je ovplyvnený najmä uplatňovanou sociálnou politikou subjektov územnej samosprávy a vyčleneným objemom finančných prostriedkov vo verejných rozpočtoch pre túto oblasť. Dostatočné zdroje na financovanie sociálnych služieb sú základným predpokladom pre poskytovanie sociálnych služieb v stanovenom rozsahu. Zároveň sú však nevyhnutné pre zabezpečenie primeranej úrovne a kvality. Budúcnosť v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti teda predpokladá vyšší dopyt po službách a ich kvalite; s tým súvisia vyššie výdavky, ako aj počet pracovníkov zapojených do poskytovania sociálnych služieb. Rovnako bude dôležité fungujúce prepojenie sociálnych služieb a sociálnej práce s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Radomír Kreheľ

Naposledy zmenené sobota, 02 máj 2020 10:35
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo