február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Najdlhšie rokovanie za posledné roky

Zasadnutie mestského zastupiteľstva rozdelené až do dvoch dní.

Poslanci stihli zvoliť hlavného kontrolóra, či parkovaciu politiku. Pozrite si celý záznam 5. rokovania MsZ Prešov 19. a 26.6.2019.

19.6. dopoludnie:

 

19.6. popoludnie:

 

26.6. dopoludnie:

 

26.6. popoludnie:

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov mesta Prešov.

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

11. Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov.

12. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Prešov.

13. Návrh na zmenu zakladateľských dokumentov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta Prešov.

14. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov za rok 2018.

15. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2018.

16. Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2018 a hodnotiaca správa.

17. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2019.

18. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2019.

19. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

20. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2019.

21. Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov (Masterplan).

22. Program odpadového hospodárstva Program mesta Prešov na obdobie rokov 2016-2020.

23. Akčný plán pre udržateľnú energiu a zmenu klímy mesta Prešov (SECAP).

24. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
24.01 Návrh na schválenie MP - zrušenie uznesenia č. 1045/2018 zo dňa 25. 9. 2018 – zámer predaja -Ul. Pod Wilec hôrkou
24.02 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Pod Wilec hôrkou
24.03 Návrh na schválenie MP – zmena uzn. č. 946/2018 zo dňa 30. 5.2018 – predaj – Ul. A. Prídavka
24.04 Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Pod Táborom (Centrálny mestský park – 42 061 m2)
24.05 Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Pod Táborom (Centrálny mestský park –17 564 m2)
24.06 Návrh na schválenie MP – predaj –Ul. Tehelná – 18 m2
24.07 Návrh na schválenie MP – predaj –Ul. Tehelná - 20 m2
24.08 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Volgogradská
24.09 Návrh na schválenie MP – predaj –Ul. M. Nešpora
24.10 Návrh na schválenie MP – predaj –Ul. Pod Wilec hôrkou
24.11 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Weberova
24.12 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. 17. novembra
24.13 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Levočská
24.14 Návrh na schválenie MP – predaj –Ul. Zimná
24.15 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Duklianska
24.16 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Zlatobanská
24.17 Návrh na schválenie MP –predaj– Ul. Jazdecká
24.18 Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Nábrežná
24.19 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Zemplínska
24.20 Návrh na neschválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Sibírska
24.21 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Pod Kamennou baňou
24.22 Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Sigord -chata
24.23 Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Ul. 17. novembra
24.24 Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Ul. Československej armády 12 -16
24.25 Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Ul. Kúpeľná
24.26 Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS- byty – Ul. Nábrežná a Prostějovská
24.27 Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Jarková

25. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
25.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Na Rúrkach
25.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Zimná
25.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja a dlhodobého prenájmu – Ul. Športová
25.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zámer dlhodobého prenájmu – Ul. K Starej tehelni
25.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zámer prenájmu – prioritné protipovodňové opatrenia
25.06 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj PP Záborské

26. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s.

27. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018-2020 za rok 2018.

28. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

29. Žiadosť o schválenie plánu opráv a čerpania finančných prostriedkov z fondu určeného na udržanie výsledkov individuálneho projektu „Obnova historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol v Prešove“.

30. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky − zmena uznesení č. 915/2018 a č. 917/2018 zo dňa 25.4.2018.

31. Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 4/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

32. Návrh na poskytnutie dotácií na mestom Prešov podporované oblasti v roku 2019.

33. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v roku 2019.

34. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2019.

35. Návrh na poskytnutie dotácie na podporu športu mesta Prešov v roku 2019.

36. Návrh postupu obstarávania Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

37. Návrh na zriadenie Jedálne Harmónia Cemjata.

38. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

39. Informatívna správa o stave realizácie schválených investičných akcií mesta Prešov.

40. Rôzne.

41. Interpelácie.

42. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

43. Záver.