august 19, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

XXVIII. zasadnutie OZ Šarišské Michaľany

Priamy prenos OZ 23.6.2022 od 18:00

Obecné zastupiteľstvo Šarišské Michaľany 23.6.2022 od  18:00

 

Program zasadnutia

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.02/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2022 o Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.02/2022 s platnou právnou úpravou
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 03/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šarišské Michaľany o Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.03/2022 s platnou právnou úpravou
7. Návrh Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2022 o Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2022 o Stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce k návrhu Programového rozpočtu obce Šarišské Michaľany na rok 2022
8. Návrh Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2021 o Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany za rok 2021 o Stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a rozvoja obce k návrhu Záverečného účtu obce Šarišské Michaľany na rok 2021
9. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na realizáciu projektu "Cyklistický chodník v obci Šarišské Michaľany" v rámci výzvy IROP-CLLD-X371-512-003, Špecifický cieľ 5.1.2 a spolufinancovanie celkových nákladov projektu vo výške 5 %
10. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany – zmena názvu školy a školských zariadení
11. Majetkové prevody - Martin Naď - predaj majetku – pozemku na úpravu hranice medzi pozemkami - § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí
12. Majetkové prevody - Pavol Šimon - POPCORN.SK, IČO: 50 121 642 - prenájom majetku – časť betónového plota pre reklamné účely - § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí
13. Majetkové prevody - IQ Build, s.r.o., IČO: 47 091 606 - predaj majetku - pozemkov k rekonštrukcii bytového domu - § 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí
14. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
15. Diskusia
16. Závery z rokovania
17. Záver

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo