september 28, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
ilustračné foto ilustračné foto Autor: Radomír Kreheľ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako ocenenie úsilia a poďakovanie za prácu v prvej línii poskytne tzv. infekčný príplatok. Dotácia na jedného zamestnanca predstavuje 405 eur.

Tzv. Infekčný príplatok je určený pre zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny (CDR), ktoré poskytujú starostlivosť pobytovou formou. Pre pracovníkov má byť predovšetkým formou odmeny za každodennú prácu v infekčnom prostredí a v podmienkach spojených s rizikom možnej nákazy, ovplyvnených prísnym dodržiavaním zvýšených hygienicko-karanténnych nariadení. Zároveň je pre nich motiváciou, aby vo svojej práci zotrvali a boli naďalej oporou pre tieto najzraniteľnejšie skupiny a zabezpečovaní starostlivosti o klientov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe nariadenia vlády poskytne oprávneným zamestnávateľom – pobytových zariadení sociálnych služieb a CDR dotáciu na vyplatenie tzv. infekčného príplatku. Určený je za mimoriadne nasadenie v prvej línii nad rámec mzdy. Jeho výška je 405 eur (vrátane odvodov zamestnávateľa). Jeho vyplácanie je v rámci dotačného titulu na podporu humanitárnej pomoci v súlade so zákonom o dotáciách v pôsobnosti ministerstva. „Ide o celkovú cenu práce, teda vrátane všetkých odvodov za zamestnanca. V čistom vyjadrení to znamená 200 eur mesačne pre každého takéhoto pracovníka. Oni si jednoducho zaslúžia naše poďakovanie, poďakovanie celej spoločnosti, pretože pracujú aj počas nariadenej karantény, častokrát priamo ohrození nákazou a vo výrazne sťažených podmienkach sa naďalej starajú o klientov, ktorí sú aj pozitívni,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Dotáciu možno poskytnúť len na zamestnanca v pracovnom pomere ku dňu podania žiadosti o dotáciu. Nie je možné ju uplatniť na zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na dohodu. Ak bolo zariadenie v karanténe viackrát počas jedného mesiaca, dotáciu je možné poskytnúť len raz.

Žiadosti o dotáciu doručuje žiadateľ písomne na ministerstvo práce po ukončení karanténneho opatrenia v danom zariadení. Vzor žiadosti zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke do siedmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. To počíta s vyplácaním dotácie do konca roka 2021, pričom vláda SR ho v závislosti od vývoja pandemickej situácie prehodnotí s možnosťou ďalšieho predĺženia.

 Dotáciu vo výške 405 eur možno poskytnúť na zamestnanca v pracovnom pomere, ktorý v čase krízovej situácie vykonával pracovnú činnosť počas karanténneho opatrenia nariadeného na jeho pracovisku príslušným orgánom verejného zdravotníctva z dôvodu šírenia ochorenia Covid – 19, v bezprostrednom kontakte s klientami s ochorením Covid-19 v izolácii a ktorý je zamestnancom:
a) poskytovateľa pobytovej formy sociálnej služby v zariadení, ktorým je
1. nocľaháreň
2. útulok
3. domov na polceste,
4. zariadenie núdzového bývania
5. zariadenie podporovaného bývania
6. zariadenie pre seniorov
7. zariadenie opatrovateľskej služby
8. rehabilitačné stredisko
9. domov sociálnych služieb
10. špecializované zariadenie
b) centra pre deti a rodiny, ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou

Zdroj: TS

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo