apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rokovanie 19.2.2020 od 10:00.

10. MsZ Prešov

19.2. doobeda: plánovaný začiatok o 10:00 do plánovanej prestávky na obed do cca 13:00

 

19.2. popoludnie: plánovaný začiatok po obedňajšej prestávke o cca 14:00, trvanie prenosu do konca zasadnutia

 

Plánovaný program 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva :

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
2. Návrh na odkúpenie obchodného podielu v obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta Prešov
3. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku

4. Návrh na schválenie majetkových prevodov Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku
4.01 Návrh na schválenie MP – predaj OVS (byt) – Ul. Nábrežná 4
4.02 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 932 m2)
4.03 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Herlianska (cca 100 m2)
4.04 Návrh na schválenie MP - zámer predaja PP – Ul. Pražská (157 m2)
4.05 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Pražská (146 m2)
4.06 Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Levočská (177 m2)
4.07 Návrh na neschválenie MP - zámer predaja OVS – Ul. Konštantínova

5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku
5.01 1. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja - Ul. Sibírska
5.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja v PP Záborské (Prysmian Kablo, s.r.o.)
5.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Jelenia
5.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Šmeralova


6. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2019 Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta
7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta
8. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 4. štvrťrok 2019 Predkladá: Ing. Martin Brilla LL.M, hlavný kontrolór mesta

9. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
10. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 Predkladá: Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby
11. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 250/2019 zo dňa 11.12.2019 - Zmena zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku
12. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2020 Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
13. Prerokovanie výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky na kontrolu systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore v mesta Prešov Predkladá: doc. Ing. Alexandra Chapčáková PhD., prednostka Mestského úradu v Prešove

14. Rôzne
15. Interpelácie
16. 16,00 až 16,30 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia
17. Záver

Rokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24..

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naposledy zmenené utorok, 18 február 2020 11:29