jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 (streda) so začiatkom o 9,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

6. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove.

7. Návrh na zmenu Stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

9. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2018.

10. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z/2019.

11. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2018.

12. Návrh na zaradenie neštátnych škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

13. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

14. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

15. Manuál tvorby verejných priestranstiev.

16. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

17. Návrh na zrušenie niektorých uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

18. Informatívna správa o stavebných aktivitách fyzických a právnických osôb v Pamiatkovej rezervácii Prešov a na ostatnom území mesta Prešov za II. polrok 2018 a zhodnotenie za rok 2018.

19. Informatívna správa o spolupráci s partnerskými mestami.

20. Rôzne.

21. Interpelácie.

22. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

23. Záver.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.