jún 02, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rokovanie 27.5.2020 od 10:00.

12. MsZ Prešov

27.5. plánovaný začiatok o 10:00

Pokračovanie po obede:

Plánovaný program 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva :

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

4. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018-2020 za rok 2019.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

6. Vecný a časový harmonogram zavádzania regulácie statickej dopravy na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Návrh na zmenu spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

12. Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

13. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAPANČ.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

15. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

16. Návrh na určenie poslanca mestského zastupiteľstva mesta Prešov povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky 2018-2022.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

17. Návrh na zaradenie neštátnej školy − Súkromná MŠ MONTE − Detský svet, Bernolákova 17, 080 01 Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

18. Návrh na zaradenie neštátnej školy − Súkromná materská škola Márie Montessori − inkluzívna škola pre deti so stravovacími intoleranciami, alergiami a špeciálnymi potrebami do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

19. Návrh na zaradenie Materskej školy, Matice slovenskej 13, Prešov v sídle Základnej školy, Matice slovenskej 13, Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

20. Návrh na schválenie zámeru prípravy a podania prihlášky mesta Prešov do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

21. Rôzne.

22. Interpelácie.

23. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

24. Záver.
Do bodu číslo 23.: Vystúpenia obyvateľov mesta, je možné sa nahlásiť vopred telefonicky na telefónnych číslach: 051/3100141 alebo 051/3100121. Zároveň žiadame všetkých občanov, ktorí chcú sledovať priebeh zasadnutia, aby uprednostnili online prenos. V rokovacej miestnosti totiž nebudú voľné miesta na sedenie, keďže medzi poslancami musia byť povinné rozostupy.

Rokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24..

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naposledy zmenené streda, 27 máj 2020 14:16
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo