apríl 11, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rokovanie 16. MsZ Prešov 23.9.2020 od 10:00.

 Sledujte NAŽIVO: 

od 10:00 - obed 

 

od 14:00 - koniec

 

 

Návrh programu:

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov

Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, odborná referentka odboru financií a mestského majetku MsÚ

3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2020

Predkladá: Ing. Jana Šarišská, odborná referentka odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Návrh na schválenie finančnej korekcie pre spoločnosť Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestskéhozastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2020

Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta

Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

8. Vyhodnotenie plnenia Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 a predĺženie platnosti Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020

Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, vedúca odboru riadenia projektov MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.01. Návrh na schválenie MP –zmena uzn. č. 315/2020 zo dňa 27.5.2020 – odkúpenie – Ul. Arm. gen. Svobodu – Pod Táborom

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.02. Návrh na schválenie MP– zmena uzn. č. 379/2020 zo dňa 24.6.2020 – bezodplatný prevod – Ul. P. Horova

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.03. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Rybárska

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.04. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Horárska (SPF)

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.05. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Terchovská

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.06. Návrh na schválenie MP – predaj OVS – Ul. Kúpeľná

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.07. Návrh na schválenie MP – zámer predaja PP – Ul. Srnčia

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

9.08. Návrh na schválenie MP – zámer predaja OVS – Ul. Vihorlatská, Ul. Prostějovská (byty)

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia č. 316/2016 zo dňa 14. 3. 2016 –prenájom - Ul. Bajkalská

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Gápľová

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Smetanova

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja splaškovej kanalizácie IPZ Záborské

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja a prenájmu – Ul. Padlých hrdinov

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj – Delňa (Šovar, s.r.o.)

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Ul. Tokajícka

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - prenájom- prioritné protipovodňové opatrenia

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý nájom – Futbalové ihrisko Solivar

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

10.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Rímskokatolícka farnosť Krista Kráľa, Prešov -Sekčov

Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, právnička odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Prerokovanie petície za zmenu regulatívu funkčného využívania územia v lokalite ulíc Bulharská − Pražská − Pod Kamennou baňou v Územnom pláne mesta Prešov a za výškové zónovanie v dotknutej lokalite povolené na maximálne 3 nadzemné podlažia

Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

12. Návrh na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry v meste Prešov v roku 2020

Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

13. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v roku 2020

Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

14. Návrh na schválenie zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s.

Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

15. Návrh na pričlenenie obce Ličartovce do spoločného školského úradu mesta Prešov

Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

16. Rôzne

17. Interpelácie

18. 16:00 až 16:30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia

19. Záver

Naposledy zmenené streda, 23 september 2020 09:13

Súvisiace položky (podľa značky)

  • 19. MsZ priamy prenos 19. MsZ priamy prenos

    19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici.

  • 15. MsZ bude v stredu 15. MsZ bude v stredu

    V návrhu programu je osem bodov.

  • Galavečer Najúspešnejší športovec 2019 Galavečer Najúspešnejší športovec 2019

    59. krát sa konalo v našom meste vyhlasovanie najúspešnejšieho športovca a kolektívov, ktorí v uplynulom roku reprezentovali a zviditeľňovali mesto Prešov doma i v zahraničí.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo