jún 01, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V stredu 13. februára sa uskutoční 3. rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Začiatok je stanovený na desiatu hodinu. Poslanci by mali rokovať po schválení programu o 19. bodoch.

Medzi nimi je napríklad návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL a svoje správy z kontrol má pripravené aj hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst.

Návrh program u :
1. Návrh nazriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

3. Návrh na doplnenie plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 P

4. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o.

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešovza 4. štvrťrok 2018

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešova Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2018

7. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta

8. Návrh na schválenie majetkového prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa

8.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. 17. novembra, Košická a Hlavná

9. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.

10. Návrh na vyradenie Výdajnej školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove zo siete škôl a školských zariadení SR a na zaradenie Školskej jedálne pri Materskej škole Sládkovičova 3 v Prešove do siete škôl a školských zariadení SR

11. Návrh na poskytnutie dotácie naprenájom ľadovej plochy na rok 2019

12. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov

13. Návrh dodatku č. 3 k Štatútu mesta Prešov

14. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a členov − neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

15. Voľba redakčnej rady Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín P

16. Rôzne

17. Interpelácie

18. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia

19. Záver

Rokovanie je verejné, čo znamená že verejnosť ma naň prístup a je v zasadacej miestnosti Mestského úradu na Jarkovej ulici číslo 24.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo