jún 02, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jedným z cieľov Združenia pre lepšiu správu bytových domov je spracovanie komplexného zákona o správe bytového fondu alebo o správe bytových domov.

Ide konkrétne o spracovanie novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (bytový zákon), ktorá rieši niekoľko praktických problémov pri výkone správy. Návrh zmien bude prerokovaný na schôdzi NR SR pravdepodobne už v stredu 18. septembra 2019. V navrhovaných novelách zákonov ide o významné zmeny, ktoré v mnohom uľahčia život vlastníkom bytov a nebytových priestoroch a výrazne napomôžu pri riešení susedských sporov. V Prešove sa tento zákon môže týkať len na dvoch najväčších sídliskách Sekčov a III. približne v bytových domoch žijúcich 24 000, respektíve 19 000 obyvateľov. V rámci celého Prešova po započítaní menších sídlisk, či voľne stojacich bytových domoch je počet ešte vyšší.

Okrem zmien v bytovom zákone je aj zmena zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, a to v súvislosti s možnosťou výkonu zákonného záložného práva.
Navrhované zmeny je možné zhrnúť do týchto bodov:
1. zverejňovanie dlžníkov s výškou nedoplatku nad trojnásobok mesačnej výšky preddavku (namiesto pôvodných 500 eur) – aktuálne je táto čiastka pevne stanovená, čo však môže byť nespravodlivé voči vlastníkom bytov, keďže výška preddavku môže byť veľmi odlišná v závislosti od lokality, či veľkosti bytu.
2. možnosť začatia výkonu zákonného záložného práva v prípade výšky nedoplatku na istine aspoň vo výške najmenej pätnásť násobku výšky preddavku (namiesto pôvodných 2.000 eur) – tento návrh rovnako odstraňuje problém s nerovnosťou, ktorá vzniká na základe rozdielov vo výškach preddavkov, ktoré sa líšia od bytu k bytu.
3. schvaľovanie domového poriadku nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome - schválenie tohto bodu bude v praxi znamenať, že porušenie schváleného domového poriadku bude sankčne vymožiteľné. Súčasný stav je taký, že porušenie domového poriadku nie je možné sankcionovať ani jeho dodržiavanie právne vymáhať.

V praxi všetky tieto praktické návrhy môžu pre správcov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak ako aj ich vlastníkov, priniesť veľké zmeny. Tieto určite ocenia obyvatelia všetkých bytových domov na Slovensku, keďže štatistiky uvádzajú, že približne až 80% obyvateľov na našom území žije práve v bytových domoch.


Zdroj: Lepšia správa

Naposledy zmenené pondelok, 16 september 2019 08:18
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo