apríl 25, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční 21. februára 2024 (streda) so začiatkom o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos rokovania Mestského zastupiteľstva môžete sledovať na tejto stránke, alebo na stránke mesta Prešov v sekcii Live prenos a záznamy:

21.2.2024 od 9:00 do plánovanej obedňajšej prestávky

21.2.2024 od 14:00 do ukončenia zasadnutia

Na zasadnutie je predložený návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2024, o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov.
3. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z/2024.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Prešov a útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2023.
5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
6. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 3. štvrťrok 2023.
7. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 19/2024 Územného plánu mesta Prešov.
8. Návrh na zmenu zástupcov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.
8.01. Návrh na zmenu zástupcov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov.
8.02. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 229/2023 zo dňa 30.8.2023 a č. 315/2023 zo dňa 11.10.2023 - k návrhu na vymenovanie konateľa spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
9.01. Návrh na schválenie MP – nadobudnutie do vlastníctva od SPF – chodník a cyklochodník – prepojenie ul. Royova a Zlatobanská
9.02. Návrh na schválenie MP – predaj – PP – ul. Herlianska
9.03. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Požiarnická
9.04. Návrh na schválenie MP – predaj – ul. Hviezdoslavova
9.05. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Sibírska
9.06. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – ul. Prostějovská
9.07. Návrh na schválenie MP – odstúpenie od Kúpnej zmluvy PP Záborské – EFAX Laboratory
9.08. Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ č. 55/2023 zo dňa 22. 2. 2023 – ul. Solivarská
9.09. Návrh na neschválenie MP – odkúpenie – cintorín Dúbrava

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
10.01. 1.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Sabinovská
10.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Okružná
10.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Jahodová
10.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Hrabová
10.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. 17. novembra
10.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Kúpeľná
10.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Krížna (10 m2)
10.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Krížna (196 m2)
10.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Krížna (211 m2)
10.10. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Krížna (343 m2)
10.11. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul.Zimná
10.12. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Soľná
10.13. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj NP – ul. Švábska
10.14. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Na Rúrkach
10.15. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – ul. Solivarská
10.16. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – ul. Horárska
10.17. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Vydumanec, Haniska, Solivar
10.18. Návrh na schválenie MP ako PHOZ -zmena uznesenia MsZ mesta Prešov č. 400/2023 zo dňa 13. 12. 2023 – SAUKMP
10.19. Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – ul. Na Rúrkach

11. Prerokovanie petície za výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske – Jutra.
12. Návrh na delegovanie zástupcov mesta Prešov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.
13. Návrh na poskytnutie dotácie na prenájom ľadovej plochy na rok 2024.
14. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
15. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove.
16. Informatívna správa o činnosti Nadácie mesta Prešov za rok 2023.
17. Návrh kandidatúry mesta Prešov na Európske mesto športu pre rok 2025.
18. Rôzne.
19. 14.00 hod. − Interpelácie.
20. 16.00 hod. – Vystúpenie obyvateľov mesta a požiadavky poslancov mestského zastupiteľstva
21. Záver.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.