jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V zahraničí žije viac žien ako mužov

ilustračné foto ilustračné foto autor: Radomír Kreheľ

Analytická správa odhaľuje zaujímavé trendy

Národná Analytická Správa nedávno odhalila, že v posledných desaťročiach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc Slovenskej republiky. Hlavnými dôvodmi tohto emigračného trendu sú ekonomické faktory, vrátane nedostatku vhodných pracovných miest, nízkeho platohodnotenia a obmedzených možností profesionálneho rastu.

Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov so trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, sa 264 269 osôb nachádza na súčasnom pobyte v zahraničí. Títo jedinci tvoria 4,8 % zo všetkých obyvateľov Slovenska. Inými slovami, takmer každý 20. obyvateľ Slovenska žil na súčasnom pobyte v zahraničí počas sčítania. Medzi obyvateľmi so súčasným pobytom v zahraničí môžeme identifikovať dve hlavné skupiny. Prvou sú osoby, ktoré sa trvalo vysťahovali zo Slovenska, ale z nejakého dôvodu neodhlásili svoj trvalý pobyt, a preto majú stále evidovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Druhou skupinou sú dočasní ekonomickí migranti, ktorí pracujú v zahraničí, ale pravidelne sa vracajú na Slovensko, prípadne plánujú vrátiť sa na trvalo.

Viac žien ako mužov je v zahraničí

Výskum SODB 2021 ukázal, že zo všetkých obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí, väčšinu tvoria ženy, konkrétne 140 767, čo predstavuje viac ako 53 % tejto skupiny. Mužov v tejto kategórii je 123 502, čo predstavuje podiel viac ako 46 %.

Česká republika a Spojené kráľovstvo sa stali hlavnými destináciami pre obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí. Českú republiku volilo 29,1 % z celkového počtu týchto obyvateľov, nasledovalo Spojené kráľovstvo s 18,5 % a Nemecko s 9,5 %. Mimo európskych krajín, najviac Slovákov žije v USA (3,0 %) a Kanade (1,2 %).

Zaujímavým zistením je, že existujú regióny na Slovensku, kde je emigrácia do zahraničia výraznejšia. Napríklad v okresoch Michalovce (9,1 %), Levoča (8,5 %), Snina (8,4 %) a Stropkov (8,1 %) má výrazne vyšší podiel obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí.

Významná časť týchto emigrantov má stredoškolské vzdelanie s maturitou, čo predstavuje viac ako 32 % z celkového počtu. Nasledujú obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním, ktorí tvoria 31 %.

Podľa rodinného stavu dominujú slobodní obyvatelia so súčasným pobytom v zahraničí, ktorí tvoria viac ako 57 %. Nasledujú obyvatelia v manželskom alebo partnerskom vzťahu s podielom 33 %. Je zaujímavé, že takmer 87 % obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí je v produktívnom veku, čo predstavuje viac ako 230-tisíc jedincov. Títo jedinci sa pravdepodobne rozhodli odísť za vzdelaním alebo pracovnými príležitosťami a nechceli prerušiť svoje väzby so Slovenskom, pretože stále majú trvalý pobyt na svojom rodnom území.

Z hľadiska ekonomickej aktivity väčšinu obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí tvoria pracujúci jedinci (okrem do dôchodku) s podielom takmer 61 %. Ďalšou významnou skupinou sú osoby v domácnostiach, ktoré tvoria 15,6 %, pričom v tejto kategórii prevládajú ženy s podielom 68,6 %.

Tieto zistenia naznačujú, že emigrácia Slovákov do zahraničia je komplexným a mnohostranným javom, ovplyvneným ekonomickými, vzdelanostnými a sociálnymi faktormi. Obyvatelia Slovenska hľadajú príležitosti na zlepšenie svojich životných podmienok a profesionálneho rastu mimo svojej domovskej krajiny, a táto migrácia má významný vplyv na slovenskú spoločnosť a ekonomiku.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.