február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

41. zasadnutie MsZ - priamy prenos

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Začiatok priameho prenosu v stredu 19. októbra 2022 o 10.00 hod.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

3. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2022.

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/Z/2022. 5. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

5.01. Návrh na schválenie MP – predaj – PP – Ul. Orechová

5.02. Návrh na schválenie MP – predaj – PP – Ul. Magurská

5.03. Návrh na schválenie MP – predaj – OVS – Chata Sigord

5.04. Návrh na schválenie MP – predaj – OVS – Ul. Tomášiková a Ul. Šafárikova

5.05. Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom – OVS – Velodróm

5.06. Návrh na schválenie MP – zmena uznesenia MsZ mesta Prešov č. 894/2022 zo dňa 14.9.2022 – predaj – NP – OVS – Ul. Ďumbierska 30-32

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

6.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - Ul. 17. novembra (26m2)

6.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - Ul. Pavlovičovo námestie

6.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - NDS (Diaľnica D1- Prešov západ - Prešov juh)

6.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - Ul. Východná

6.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - predaj - Ul. Jelenia

6.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zámena - Ul. Jelenia

6.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena - PSK

6.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predĺženie doby nájmu – Ul. Požiarnická

7. Informácia a návrh možného riešenia vzniknutého problému stavby Areál Bulgari Prešov.

8. Informatívna správa o lokalitách na území mesta Prešov, kde nie je dobudovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia vo vzťahu k rozvojovým aktivitám.

9. Rôzne.

10. Interpelácie.

11. 15.00 až 15.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

12. Záver

Naposledy zmenené utorok, 18 október 2022 22:25

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Čo prinieslo 39. MsZ Čo prinieslo 39. MsZ

    39. rokovanie poslancov mestského zastupiteľstva sa konalo 14.9. 2022.

  • 19. MsZ priamy prenos 19. MsZ priamy prenos

    19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove na Jarkovej ulici.

  • 15. MsZ bude v stredu 15. MsZ bude v stredu

    V návrhu programu je osem bodov.