december 06, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Priamy prenos OZ Šarišské Michaľany

XXIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva Šarišské Michaľany je zvolané na utorok 27.09.2022 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti OcÚ.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č.04/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 02/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šarišské Michaľany na kalendárny rok 2022 o Stanovisko hlavného kontrolóra – súlad návrhu VZN č.04/2022 s platnou právnou úpravou
6. Informácia o zápise žiakov do 1.ročníka ZŠsMŠ Šarišské Michaľany pre školský rok 2022/2023
7. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠsMŠ Šarišské Michaľany v školskom roku 2022/2023
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Šarišské Michaľany na II. polrok 2022
9. Majetkové prevody - IQ Build, s.r.o., IČO: 47 091 606 - prenájom majetku - pozemkov na parkovacie miesta k rekonštrukcii bytového domu - § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. o majetku obcí
10. Návrh na úpravu rozpočtu obce Šarišské Michaľany – rozpočtové opatrenie č.01 až č.04
11. Otázky poslancov podľa § 25 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
12. Diskusia
13. Závery z rokovania
14. Záver