júl 13, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PU slávnostne otvorila 26. akademický rok

V historickej budove PKO Čierny orol sa dnes uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, zvolané pri príležitosti otvorenia 26. akademického roka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v jej novodobej histórii.

Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnostným podujatím, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci a študenti univerzity, ale i desiatky hostí z mimouniverzitného prostredia. Slávnostnú atmosféru podujatia umocnili vystúpenia zástupcov pracovníkov a študentov PU.

„Na úvod mi prosím dovoľte, aby som sa vám všetkým poďakoval za to, že ste prijali pozvanie na našu akademickú slávnosť, ktorá sa síce dnes už nekoná v mimoriadnych, „pandemických“, no rozhodne stále ešte nie v normálnych, obvyklých podmienkach,“ prihováral sa prítomným rektor univerzity Peter Kónya. „Celý minulý akademický rok sa u nás, podobne ako i na ďalších slovenských univerzitách, niesol v znamení zosúlaďovania, teda úpravy dokumentácie uskutočňovaných študijných programov podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy. Zároveň bol vypracovaný a schválený nový systém hodnotenia kvality na univerzite. Na tejto obrovskej práci sa podieľala väčšina našich pedagógov na všetkých fakultách a ďalších súčastiach univerzity,“ rekapituloval rektor vo svojom príhovore.

Univerzita celkovo v zmysle platnej legislatívy, pripravila na zaslanie Akreditačnej agentúre 205 študijných programov, z nich 80 bakalárskych, 67 magisterských, tri v spojenom prvom a druhom stupni a 55 doktorandských. Rovnako bolo upravených, či zosúladených trinásť odborov habilitačného a inauguračného konania. Na sklonku letného semestra, paralelne s prácami na tomto procese, prebehla ďalšia veľká operácia, rovnako vyplývajúca z novej akademickej legislatívy, a to príprava podkladov k periodickému hodnoteniu vedy. „Chcel by som využiť túto príležitosť na to, aby som vyslovil uznanie a úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na týchto dvoch, pre univerzitu životne dôležitých procesoch. Aj vďaka nim bude môcť naša univerzita poskytovať vzdelanie novým generáciám študentov zo Slovenska i zahraničia.“

Podľa slov rektora sa moderné slovenské vysoké školstvo počas celých troch desaťročí svojej existencie ešte nikdy nenachádzalo v takej ťažkej situácii, do ktorej sa dostalo nie vlastnou vinou. „S dlhodobo poddimenzovaným rozpočtom, drasticky zníženým o škrty z predchádzajúcich dvoch rokov, nie je schopné čeliť ani súčasnej inflácii, nieto ešte perspektíve viac ako desaťnásobne vyšších cien energií. Energií, ktoré sú nevyhnutné pre výskum, chod laboratórií, vedeckých parkov, bežnú administratívnu prácu a samozrejme, najmä výučbu,“ zdôraznil rektor. „Buďme však aj teraz optimisti a verme, že spoločne dokážeme prežiť toto mimoriadne ťažké obdobie, nájdeme pochopenie u kompetentných a podarí sa nám pokračovať v ceste ďalšieho rozvoja. Všetci by si mali totiž uvedomiť, že najlepšia investícia pre štát je investícia do vzdelania jej obyvateľov,“ pokračoval rektor Kónya.

„Po týchto nie príliš potešiteľných slovách by som sa rád obrátil ku vám, študentkám a študentom našej univerzity. Predovšetkým sa Vám chcem poďakovať za záujem, ktorý už dlhodobo prejavujete o štúdium v Prešove, ako dokazujú stúpajúce počty prihlásených a rovnako zapísaných na štúdium. Pre nás je to najlepšia spätná väzba, doklad toho, že to, čo robíme má zmysel a Prešovská univerzita má svoje stabilné miesto v slovenskom akademickom priestore,“ vyzdvihol rektor Kónya.

Slávnostnému zhromaždeniu sa so svojim príhovorom prihovorili aj Andrea Turčanová primátorka mesta Prešov, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák a štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR a poslankyňa PSK Viera Leščáková. Za zahraničné partnerské univerzity prednesie príhovor Jan B. Lášek, prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy Husitskej teologickej fakulty, Univerzity Karlovej v Prahe

Aj napriek pandémii a z nej plynúcich obmedzení sa Prešovskej univerzite podarilo udržať stabilný počet študentov. V tomto akademickom roku univerzita dokonca zaznamenala o 15 % viac prihlášok na štúdium než vlani. Rovnako pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že v minulom roku postúpila univerzita vo viacerých rebríčkoch hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti (napr. Scimago). Univerzita zároveň pokračovala v realizácii rozvojových projektoch, ako je napríklad rekonštrukcia exteriéru tzv. nového internátu, interiéru študentského domova na Námestí mládeže, realizácia nadstavby budovy Fakulty zdravotníckych odborov či rekonštrukcia krytej plavárne. Podobne pozitívne univerzita vníma i začiatok realizácie ekologického projektu zahŕňajúceho okrem iného revitalizáciu átrií a terasy spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu Vysokoškolského areálu (VŠA).

Udelenie Ceny rektora

Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 29 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 12 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora bolo ocenených aj 14 študentov univerzity za úspešnú reprezentáciu PU. Ocenených bolo aj 4 katedrové webstránky.

***
V troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na PU je aktuálne zapísaných takmer 8100 študentov. Uvedený počet však nie je konečný, nakoľko Ministerstvo školstva, vedy výskumu športu SR požiadalo univerzity o umožnenie neskoršieho zápisu pre zahraničných študentov, vzhľadom na vyťaženosť regionálnych školských úradov, ktoré sú zodpovedné za nostrifikáciu dokumentov o ukončení stredoškolského vzdelania.

Do radov študentov sa okrem slovenských študentov zaradilo aj 1026 študentov zo 17 krajín, ako Bieloruská republika, Bulharská republika, Česká republika, Grécka republika, Grécka republika, Írsko, Kazašská republika, Maďarsko, Moldavská republika, Poľská republika, Rakúska republika, Ruská federácia, Salvádorská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Turecká republika či Ukrajina. V rámci mobilitných programov má PU zapísaných študentov z Nemeckej spolkovej republiky, Španielskeho kráľovstva, Francúzska, Talianska a Poľska.


ZOZNAM OCENENÝCH

Cena rektora za rok 2021 udelená tvorivým zamestnancom PU za významný prínos vo vede:

Za Filozofickú fakultu:
 prof. PaedDr. Slávke Kopčákovej, PhD.
 prof. PhDr. Marte Součkovej, PhD.
 prof. PhDr. Beáte Balogovej, PhD., MBA
 doc. Ing. Mgr. Zuzane Poklembovej, PhD.
 PhDr. Adriane Amir, PhD.
 Mgr. Veronike Dadajovej, PhD.

Za Gréckokatolícku teologickú fakultu:
 Dr. h. c. prof. PhDr. Pavlovi Dancákovi, PhD.
 Mons. prof. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD.
 doc. PhDr. Jaroslavovi Coraničovi, PhD.

Za Fakultu humanitných a prírodných vied:
 doc. Mgr. Petrovi Mankovi, PhD.
 prof. RNDr. Robertovi Ištokovi, Ph.D.
 doc. PhDr. Eduardovi Lukáčovi, PhD., univerzitnému profesorovi
 prof. PaedDr. Lenke Pasternákovej, PhD., MBA

Za Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu:
 prof. Ing. Róbertovi Štefkovi, Ph.D.

Za Pedagogickú fakultu:
 prof. PhDr. Ivete Kovalčíkovej, PhD.
 doc. RNDr. Alene Prídavkovej, PhD.
 PaedDr. Edite Šimčíkovej, PhD.
 Mgr. Blanke Tomkovej, PhD.
 PhDr. Alexandre Brestovičovej, PhD.

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:
 doc. ThDr. Václavovi Ježekovi, PhD. et Ph.D.
 doc. PhDr. Bohuslavovi Kuzyšinovi, PhD.
 doc. PhDr. Marošovi Šipovi, PhD.
 prof. PhDr. Tomášovi Hangonimu, PhD.

Za Fakultu športu:
 Mgr. Ivanovi Matúšovi, PhD.

Za Fakultu zdravotníckych odborov:
 PhDr. Slávke Mroskovej, PhD.
 PhDr. Ľudmile Majerníkovej, PhD., univerzitnej docentke

Za Rektorát PU:
 Mgr. Veronike Čabinovej, PhD.
Za Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín:
 dr. habil Tiborovi Gintlimu, PhD.
 prof. PhDr. Júlii Dudášovej, DrSc.

Cena rektora za rok 2021 udelená tvorivým zamestnancom PU za vedecký výstup zamestnancom do 40 rokov:

Za Filozofickú fakultu:
 doc. Mgr. Ondrejovi Marchevskému, PhD.
 doc. Mgr. Ivane Slivkovej, PhD.
 Mgr. Anne Polačkovej, PhD.

Za Fakultu humanitných a prírodných vied:
 Ing. Jozefovi Oboňovi, PhD.
 RNDr. Štefanovi Kocovi, PhD.

Za Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu:
 Mgr. Martinovi Rigelskému, PhD.
Za Pedagogickú fakultu:
 Mgr. Vladimírovi Piskurovi, PhD.
 Mgr. Ivanovi Ropovikovi, PhD.

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:
 doc. PhDr. Bohuslavovi Kuzyšinovi, PhD.

Za Fakultu športu:
 doc. Mgr. Lenke Hnidkovej, PhD.
 Mgr. Beáte Ružbarskej, PhD.

Za Fakultu zdravotníckych odborov:
 PhDr. Cyrilovi Grusovi

Cena rektora za rok 2021 udelená tvorivej zamestnankyni PU za inováciu a vedecký objav:

Za Filozofickú fakultu:
 doc. Ljubov Gunderovej

Cena rektora za rok 2021 udelená tvorivým zamestnancom PU za najlepšiu katedrovú webstránku:

Za Filozofickú fakultu:
 Mgr. Lukášovi Arthurovi Švihurovi, PhD.

Za Gréckokatolícku teologickú fakultu:
 doc. ThDr. Petrovi Tirpákovi, PhD.

Za Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu:
 doc. Ing. Anne Šenkovej, PhD.

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:
 ThDr. Pavlovi Kochanovi, PhD.


Cena rektora za AR 2021/2022 odovzdávaná študentom za úspešnú reprezentáciu PU


Gréckokatolícka teologická fakulta:
 František Onderko
 Martin Onisik

Fakulta humanitných a prírodných vied:
 Bc. Filip Hanko
 Bc. Katarína Korfantová
 Bc. Františka Mackaničová
 Bc. Diana Šimočková
 Bc. Daniela Vavreková
Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu:
 Mgr. Marta Miškufová, PhD.
 Martin Ziman
Pedagogická fakulta:
 Bc. Jozefína Hrebiková
 Bc. Sofia Michňáková
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
 Mgr. Milan Petrisko
Fakulta športu:
 Bc. Katarína Šimoňáková
Fakulta zdravotníckych odborov:
 Denisa Harčariková

Súvisiace položky (podľa značky)

 • 10. výročie logickej olympiády 10. výročie logickej olympiády

  bľúbená súťaž intelektovo nadaných žiakov s názvom Logická olympiáda má za sebou desať súťažných ročníkov.

 • Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

  Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60 tis. eur.

 • Ocenili prácu pedagógov, ale aj študentov z radov dobrovoľníkov Ocenili prácu pedagógov, ale aj študentov z radov dobrovoľníkov

   

  Na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktorom vedenie univerzity bilancovalo výsledky svojej činnosti za uplynulé obdobie.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.