Vytlačiť túto stránku

Pozvánka na 35. MsZ

Zasadnutie sa uskutoční 11.5.2022 o 9. hodine v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

V návrhu programu je 20 bodov. Priamy prenos rokovania si môžete pozrieť v televízii Tv7, na stránke televízie www.tv7.sk a v službe youtube: kanál televizia TV7.

Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022 o určení názvu verejného priestranstva v meste Prešov.

3. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s. r. o.

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2022.

5. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 1. štvrťrok 2022.

6. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

7.01. Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia č. 649/2021 zo dňa 16.9.2021.

7.02. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – Ul. Orechová.

7.03. Návrh na schválenie MP – zámer predaja – PP – Ul. Pod Kalváriou (41 m2).

7.04. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Pod Wilec Hôrkou.

7.05. Návrh na schválenie MP – odkúpenie bytov – Ul. Bajkalská.

7.06. Návrh na schválenie MP – odkúpenie pozemku – Záhrada umenia.

7.07. Návrh na neschválenie MP - predkupného práva PROGRES -INVEST, s.r.o.

8. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

8.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Solivarská.

8.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Tomášikova.

8.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – (NDS, R- 4 severný obchvat II. etapa).

8.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj pozemku – Ul. 17. Novembra.

8.05. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – Ul. Chalupkova.

8.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom pozemku – Ul. Smetanova.

8.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Cemjata.

8.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. Padlých hrdinov.

9. Návrh na schválenie podmienok prevádzky a užívania Zimného štadióna.

10. Návrh na odpustenie nájomného – Ladislav Goban – LAGON.

11. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018-2021 za rok 2021.

12. Správa o zabezpečení mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny.

13. Návrh na poskytnutie dotácií v sociálnej oblasti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.

14. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu športu v meste Prešov v roku 2022.

15. Návrh na poskytnutie dotácií na podporu kultúry v meste Prešov v roku 2022.

16. Správa o splnení prijatých opatrení z kontrol predložených Útvarom hlavného kontrolóra mesta k uzneseniu č. 663/2021 zo dňa 20.10.2021 a k uzneseniu č. 668/2021 zo dňa 15.12.2021.

17. Rôzne.

18. Interpelácie.

19. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

20. Záver.

 

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)