február 01, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V programe MyMachine vznikli vysnívané vynálezy.

Na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa dnes uskutočnila výstava vynálezov, ktoré vznikli vďaka spolupráci detí zo základných škôl s vysokoškolákmi a stredoškolákmi z Prešovského a Košického kraja v rámci vzdelávacieho programu MyMachine.

V programe MyMachine deti zo základných škôl vymýšľajú a kreslia svoje vysnívané vynálezy. Také čo ešte neexistujú, ale boli by prospešné pre ne i pre ich rodičov či kamarátov. Vysokoškoláci následnou tvorivou prácou vytvárajú realistické koncepty týchto detských ideí a stredoškoláci zhotovujú funkčné prototypy z ich návrhov. MyMachine je medzinárodný program neformálneho vzdelávania, ktorý na Slovensku realizuje Karpatská nadácia už od roku 2016. Program je jedinečný vďaka prepojeniu všetkých troch stupňov vzdelávacieho systému: na vzniku vynálezu spolupracujú základné, stredné odborné a vysoké školy. Na výstave MyMachine EXPO Prešov, nad ktorou prevzal záštitu predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, boli 21. apríla predstavené štyri originálne technické riešenia detských vysnívaných vynálezov:

Akustický domček z Bystrian

Janík zo Základnej školy v Bystranoch si vysníval domček, ktorý by bol celý iba jeho a mohol by v ňom byť sám a v tichu. Vysokoškolskí študenti zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sa zhostili prípravy konceptu a navrhli domček v tvare ihlana, ktorý je odhlučnený pomocou akustickej peny. Osvetlenie v domčeku je zabezpečené pomocou žiarovky napojenej na solárnu nabíjačku. Na dotvorenie atmosféry sa dá v domčeku pustiť meditačná hudba. Steny domčeka si deti môžu pokresliť, lepiť na ne magnety či nálepky. Domček podľa návrhu skonštruoval tvorivý tím študentov zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove. „Ako najväčšie prínosy toho, že sme sa zapojili do MyMachine, vnímame možnosť tímovej práce, prinášanie nových riešení a narábanie s novými materiálmi, ktoré sme doteraz nepoznali,” hodnotia stredoškoláci Šimon, Martin a Roland, ktorí odporúčajú účasť na projekte aj ďalším rovesníkom.
Deti boli z domčeka nadšené a ocenili kresbu lienky, ktorá je maskotom ich triedy, na jednej zo stien domčeka. „Ako sa im ju podarilo nakresliť tak isto, ako sme ju chceli mať?” nestačili sa deti diviť.

Prestierací tank zo Šarišských Bohdanoviec

10-ročný Marek zo Základnej školy v Šarišských Bohdanovciach si povedal, že už má dosť prestierania príborov pred každým obedom a vymyslel vynález, ktorý by to robil zaňho. V jeho pôvodnom návrhu by malý tank strieľal príbor priamo na stôl. Vysokoškoláci zo Strojníckej fakulty a Fakulty umení TUKE to ale poňali trochu inak a pripravili návrh tanku, ktorý by príbor namiesto strieľania priniesol na vlečke. Stredoškoláci zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa poriadne vytrápili, kým tank úspešne zostrojili. Konečnému výsledku predchádzalo mnoho nevydarených pokusov. „Práve tie nás ale mnohému naučili a dostali nás k úspešnému riešeniu. Koľkokrát sme sa aj pochytili, keď sa nám nedarilo, ale nakoniec to hodnotíme tak, že nám účasť na projekte utužila vzťahy. Podporovali sme jeden druhého a mali sme aj podporu od majstra, ktorý nám pomáhal, keď sme si nevedeli rady a takisto nám pomáhali aj konzultácie s vysokoškolákmi,” hodnotia svoju účasť na MyMachine stredoškolskí študenti Filip, Jakub a Krištof. Veľkým zadosťučinením pre nich bolo, keď videli radosť v očiach detí, ktoré si mohli prestierací tank vyskúšať na podujatí. „Je paráda vidieť naživo niečo, čo bolo len na papieri,” hodnotí 10-ročný Janko zo základnej školy.

Kŕmič mačiatok zo Svidníka

11-ročná Slávka má doma dve mačky, ktoré sú stále hladné a povedala si, že by bolo super vyrobiť pre ne automatický kŕmič. Vysokoškolskí študenti zo Strojníckej fakulty TUKE ho pripravili podľa jej návrhu a vyhrali sa aj s dizajnom – vrch kŕmiča je v tvare mačacej hlavy a granule sa k mačke dostanú cez tobogány s rôznymi prekážkami. Stredoškoláci zo Strednej odbornej školy polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu zo Svidníka sa tvorby zhostili s vysokým nasadením a pridali ešte aj funkciu svetielkujúcich očí a zvuk mňaukania pri dopĺňaní krmiva do zásobníka. Deti ocenili funkčnosť aj dizajn: „Páči sa mi, že to nie je len obyčajná guľa, ale má to tobogány a rôzne prvky,” zhodnotil 11-ročný Radko zo Základnej školy na Karpatskej ulici vo Svidníku.

O.P.O.N.A. z Košíc

Deti zo Základnej školy na Lermontovovej ulici v Košiciach si vysnívali teleport, ktorý by im umožnil presunúť sa rýchlejšie z miesta na miesto, napríklad do školskej jedálne. Študenti Strojníckej fakulty TUKE Matúš Hančikovský a Tomáš Adam sa tohto zadania zhostili veľmi tvorivo a vytvorili k svojmu riešeniu aj zábavný príbeh: „Prišli sme na spôsob, ako ohýbať zákony fyziky tak, aby sme kohokoľvek premiestnili do alternatívnej dimenzie. Avšak keďže spôsoby, akými dokážeme premiestniť akúkoľvek hmotu, sú z hľadiska bezpečnosti civilizácie dôverné, rozhodli sme sa sprostredkovať deťom aspoň pocit, zážitok z rapídneho cestovania v priestore. Pri teleportácii sa deje množstvo záhadných vecí, jednou z nich je, že rýchlosť svetla sa podstatne zníži a tým pádom dokážete vidieť svetelné stopy. Tento efekt sa dá pomerne dôverne simulovať aj za bežných podmienok, pomocou klasického čierneho ultrafialového svetla a fosforescentnej farby. Preto sme navrhli priestor, kde si deti môžu vyskúšať kreslenie svetlom.“

 

MyMachine Slovakia

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine kladieme dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete.

MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v jedenástich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Nórska či Mexika. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Aj vďaka tomuto programu upriamujeme pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním na slovenských školách.

1-2-3 = proces MyMachine

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

1. Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.
2. Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
3. Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Do prvých piatich ročníkov MyMachine sa zapojilo 1 083 žiakov a študentov z 32 základných škôl, 23 stredných odborných škôl a 4 univerzít. V rámci pilotného merania dopadu u stredoškolákov a vysokoškolákov v roku 2021 sme si potvrdili, že mladí ľudia si vďaka účasti v MyMachine rozvíjajú predovšetkým schopnosť práce v tíme (93%), tvorivosť (83%), porozumenie procesu od myšlienky k realizácii (83%) a schopnosť byť spolutvorcami produktu (79%).

Čo sa deti a mladí ľudia vďaka MyMachine naučia

Študenti vysokých škôl a univerzít získajú úžasnú praktickú skúsenosť, ktorá simuluje ich budúce zamestnanie (vrátane obmedzení vo forme rozpočtu a termínov):
• Učia sa počúvať svojho zákazníka, v tomto prípade žiaka základnej školy (mimochodom, veľmi náročný zákazník).
• Učia sa používať vlastné vedomosti a kreativitu na pretransformovanie myšlienky do konceptu.
• Učia sa brať do úvahy výrobné možnosti svojich partnerov, v tomto prípade zúčastnených stredných odborných škôl: potrebujú vedieť, aké výrobné stroje majú tieto školy, akú zložitosť výroby zvládnu ich študenti.

Študentom stredných odborných škôl ukazujeme, akú nenahraditeľnú úlohu majú v procese návrhu výrobku a umožňujeme im získať praktické skúsenosti z výroby prototypu:
• Naučia sa, že v mnohých prípadoch môžu pomôcť vylepšiť dizajn od inžinierov.
• Učia sa, ako komunikovať svoje návrhy na uľahčenie alebo vylepšenie výroby.
• Učia sa, že ich zručnosti sú dôležitým a významným prínosom pri materializácii myšlienky a vytváraní pridanej hodnoty.
• Získavajú praktické skúsenosti z výroby vynálezu, rozvíjajú si schopnosť hľadať nové riešenia a prekonávať prekážky.
• Inšpirujeme ich, aby pokračovali v štúdiu alebo kariére v technických smeroch.

Deťom zo základných škôl ukazujeme, že svet, v ktorom žijú, je tvárny, prispôsobivý. Učia sa, že svojimi nápadmi môžu aktívne prispievať spoločnosti a nebyť len pasívnymi prijímateľmi:
• Učia sa, že mať nápady je dôležité, že vymýšľať je zábavné a zázračné.
• Učia sa, čo to znamená preniesť myšlienku do reálneho života.
• Zoznamujú sa so STE(A)M vzdelávaním a významom proaktívneho prístupu.
• Učia sa vzájomne rešpektovať svoje talenty a spolupracovať v tímoch.

Viac informácií o programe nájdete na www.mymachine.sk

Zdroj: ts