Vytlačiť túto stránku

34. MsZ Prešov naživo

Rokovanie MsZ Prešov sledujte naživo  6.4.2022 od 9:00. 

 34. MsZ doobeda

34. MsZ poobede

34. MsZ večer

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prešov.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022 o určení názvu verejného priestranstva v meste Prešov.

5. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018-2021 za rok 2021.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

9. Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2021.

10. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za 4. štvrťrok 2021.

11. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

12. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2022.

13. Návrh na schválenie financovanie projektu „Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Prešov – cesty, chodníky, parkoviská“.

14. Správa o zabezpečení mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny.

15. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.

16. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

16.01.Návrh na schválenie MP – zámer predaja – NP – OVS – Ul. Ďumbierska 20

16.02.Návrh na schválenie MP – zámer predaja – NP – OVS – Ul. Ďumbierska 30 – 32

16.03.Návrh na schválenie MP – zámer predaja – OVS – Ul. Átriová

16.04.Návrh na schválenie MP – predaj pozemku – PP – Ul. Levočská (TEMPORA)

16.05.Návrh na schválenie MP – predaj pozemku – Ul. Kpt. Nálepku

16.06.Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Pod Wilec Hôrkou

16.07.Návrh na schválenie MP – odkúpenie (SPF) – Ul. Za kalváriou

16.08.Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Petrovianska

16.09.Návrh na schválenie MP – zrušenie uznesenia č. 521/ 2021 zo dňa 25.3.2021

16.10.Výzva na dodatočné majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov užívaných bez právneho vzťahu

16.11.Návrh na neschválenie MP – zriadenie vecného bremena – PKO

16.12.Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – Ul. Holubia

16.13.Návrh na neschválenie MP – zámer predaj – PP – Ul. Herlianska (437 m2)

16.14.Návrh na neschválenie MP – zámer predaj – PP – Ul. Herlianska (381 m2)

16.15.Návrh na neschválenie MP – zámer predaja – PP – Ul. Švábska

16.16.Návrh na neschválenie MP – zámer priameho prenájmu – Ul. Železničiarska

17. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

17.01.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Zimná

17.02.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. 17. novembra (cca 26 m2)

17.03.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Pod Kalváriou

17.04.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – (NDS, R- 4 severný obchvat II.etapa)

17.05.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Jelenia

17.06.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Ul. Jelenia

17.07.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer zámeny – Ul. Chalupkova

17.08.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer prenájmu – Ul. Smetanova

17.09.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Cemjata

17.10.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer dlhodobého prenájmu – Ul. Padlých hrdinov

17.11.Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer predaja a prenájmu – Ul. Padlých hrdinov

17.12.Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predĺženie doby nájmu – Ul. Karpatská

17.13.Návrh na neschválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Urxova

18. Návrh na zmenu stanov a zmenu členov orgánov obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a.s.

19. Návrh na odpustenie nájomného – Ladislav Goban – LAGON.

20. Prerokovanie petície proti výstavbe stavby Veľký Šariš – IBV Od duba, stavebný objekt SO 01 doprava a proti stavebnému zahusťovaniu sídliska Mladosť a Sídliska III.

21. Návrh na udelenie súhlasu so zaradením Súkromnej jazykovej školy LOGOS centrum, Hlavná č. 11, 080 01 Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

22. Návrh na zmenu uznesenia č. 560/2021 zo dňa 27.5.2021.

23. Návrh na zmenu uznesenia č. 663/2021 zo dňa 20.10.2021.

24. Rôzne

25. Interpelácie

26. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecnádiskusia.

27. Záver

 

Naposledy zmenené utorok, 05 apríl 2022 15:50

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)