jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Priamy prenos prostredníctvom videokonferencie

32. zasadnutie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, sa uskutoční dňa 2. februára 2022 (streda) so začiatkom o 10:00 hod. prostredníctvom videokonferencie. Priamy prenos môžete sledovať na tejto stránke.

V návrhu programu zverejnenom na stránke mesta sa nachádza 17. bodov.

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov.

3. Návrh rozpočtu mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024.

4. Návrh plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.

5. Návrh na schválenie financovania stavby "Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon (od ul. Kúpeľnej po areál VŠ)".

6. Návrh na vymenovanie zástupcu riaditeľa Parku kultúry a oddychu.

7. Správa o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Prešov a Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov za rok 2021.

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.

9. Správa o prijatí a plnení opatrení vyplývajúcich zo Správy hlavného kontrolóra mesta Prešov predloženej na zasadnutí MsZ dňa 16.9.2021.

10. Návrh na schválenie zmeny stanov obchodnej spoločnosti 1. FC TATRAN, a. s.

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
11.01. Návrh na neschválenie MP – zriadenie vecného bremena práva prechodu – Ul. Zlatobanská.
11.02. Návrh na schválenie MP – zámer predaja objektu a priľahlých pozemkov na Jarkovej 2.

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
12.01. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Zimná.
12.02. Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom pozemku – Borkút.
12.03. Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom pozemku – Ul. Prostejovská (1.FC TATRAN).

13. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

14. Rôzne.

15. Interpelácie.

16. Od 16:00 až do 16:30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

17. Záver.

{youtube}2mkczzMM1Dg{youtube}

{youtube}n4154tqR-Oo{youtube}

 

Naposledy zmenené piatok, 04 február 2022 10:27

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Delfín je otvorený pre verejnosť Delfín je otvorený pre verejnosť

    Základná škola Májové námestie prešla v rokoch 2013 až 2015 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná prostredníctvom eurofondov.

  • Pribudlo aj 30 parkovacích miest Pribudlo aj 30 parkovacích miest

    Areál bývalej vojenskej nemocnice v Prešove sa po úprave plôch zmenil na nepoznanie

  • Vynovená terasa na Velodróme Vynovená terasa na Velodróme

    Mesto Prešov zrealizovalo zastrešenie časti vstupných priestorov a úpravu terasy, ktorá je súčasťou vstupného objektu pri cyklistickom velodróme.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo