Vytlačiť túto stránku

Smutná správa z univerzity

prof. Podhájecká 1979 prof. Podhájecká 1979 zdroj: PU

Spomienka na vzácnu kolegyňu prof. Máriu Podhájeckú

V deň Sviatku všetkých svätých, v čase pietneho ticha a spomienok na najbližších zosnulých, nás v rovnakej tichosti vo veku nedožitých 70 rokov nečakane opustila prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (* Prešov, 19. 7. 1952 – † Prešov, 1. 11. 2021).

Život pani profesorky bol od začiatku jej profesionálnej kariéry spojený s predškolskou edukáciou, ktorej zasvätila celý svoj pracovný život. Dnes môžeme so smútkom konštatovať, že (nielen) akademickú pôdu Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove opustila zanietená nestorka predškolskej pedagogiky na Slovensku, ktorej srdcu boli najbližšie najmä potreby tých najmenších a najbezbrannejších spomedzi nás, a to detí predškolského veku.

Rukami pani profesorky počas jej bohatej učiteľskej kariéry prešli mnohé generácie detí, ale aj študentov: či už ako učiteľky materskej školy, alebo ako vysokoškolskej pedagogičky a zároveň garantky študijného programu predškolskej pedagogiky, resp. garantky študijných predmetov predškolskej pedagogiky v III. stupni štúdia (PhD.). Významná bola nielen jej pedagogická, ale aj vedeckovýskumná a edičná činnosť, činnosť v redakčných radách a organizáciách slovenského i medzinárodného charakteru. Nie menej významnou súčasťou profesionálnej práce pani profesorky bola dlhoročná a intenzívna spolupráca so zahraničnými univerzitami.

S úctou a láskou na Vás, pani profesorka, spomíname. Zostalo po Vás nielen nádherné ľudské dielo, ale aj obrovské prázdno, na ktoré nebol nikto pripravený.

Kolegovia z Pedagogickej fakulty PU

Profesijný životopis:

1979: ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofickej fakulte v Prešove, odbor predškolská pedagogika
1988: ukončené vysokoškolské štúdium III. stupňa na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte, odbor 75-01-9 pedagogika
2000: učiteľstvo špeciálnych škôl v špecializácii: pedagogika hluchoslepých a viacnásobne postihnutých ako súčasť medzinárodného projektu s Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA
2003: docentka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl
2014: profesorka na Prešovskej univerzite v Prešove, Pedagogickej fakulte, odbor 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika

Zdroj: PU

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)