Vytlačiť túto stránku

Sprevádzanie, rozlišovanie a integrovanie

Sprevádzanie, rozlišovanie a integrovanie Autor foto: Marek Fatľa

Na GTF sa uskutočnila konferencia o rodinnom živote v intenciách Amoris laetitia

V stredu 27. októbra 2021 sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sprevádzanie, rozlišovanie a integrovanie zložitých situácií rodín v metropolitnej cirkvi sui iuris v intenciách Amoris laetitia v spolupráci s Inštitútom kánonického práva katolíckej univerzity v Ľubline.

Konferenciu otvoril dekan fakulty Mons. prof. Peter Šturák, PhD., ktorý vo svojom príhovore povedal: „Dnešná medzinárodná konferencia je v spoluorganizácii s našimi priateľmi v Poľsku v rámci TvT pod názvomSprevádzanie, rozlišovanie a integrovanie zložitých situácií rodín v metropolitnej cirkvi sui iuris v intenciách Amoris laetitia. Je nádhernou odpoveďou na tú skutočnosť, ktorej sa niekedy v teológii vyčíta, že je pomimo spoločensko-náboženského diania a že nereflektuje aktuálne otázky doby, pretože predmetná exortácia je toho pravým opakom.“

V prvom bloku konferencie so svojimi príspevkami vystúpili: Dr. hab. Dr. h. c. Leszek Adamowicz, prof. KUL, s témou Amoris laetitia – niekoľko úvah cirkevného právnika; doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. s príspevkom Milosrdenstvo, kontinuita a novosť pri riešení iregulárnych manželských situácií; ICDr. Jurij Popovič, PhD. s témou Manželstvo a rodina: Aktuálne výzvy a kánonicko-pastoračné perspektívy v metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku a doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. s témou príspevku Duchovná pomoc a sprevádzanie rozvedených.

V druhom bloku konferencie vystúpili: doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD. s témou Vieroučné princípy katolíckej pastoračnej praxe sprevádzania ľudí v zložitých životných situáciách; Mgr. Lucia Palovičová s príspevkom Jednota a nerozlučiteľnosť ako základné piliere v manželskom zväzku; Ráchel Vašková s témou príspevku Postupný a trvalý proces prípravy na kresťanské manželstvo vo svetle dokumentov Amoris laetitia a familiaris consortio a na záver vystúpil Peter Michančo ako zástupca Bc. Slávky Kolesárovej zo spoločenstva Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom s príspevkom Kresťanské spoločenstvo rozvedených – skúsenosti a výzvy.

Všetci účastníci výstupov vo svojich reflexiách zdôrazňovali, že Cirkvi nie je ľahostajný osud veriacich, ktorí sa nachádzajú v iregulárnych situáciách, a podáva pomocnú ruku každému z nich.Taktiež bol predstavený postoj a odpovede Cirkvi na osobnú „drámu“ veriacich, ktorí sa nachádzajú v takzvaných iregulárnych zväzkoch. A to, aké sú výzvy pre kňazov v pastorácii a aký majú mať postoj k týmto veriacim, ako k nim majú pristupovať.

Zdroj: Lucia Palovičová

Najnovšie od Televízia TV7