Vytlačiť túto stránku

Sabinov v zrkadle času

Krajské múzeum v Prešove otvára v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Sabinove svoju novú stálu expozíciu Sabinov v zrkadle času.

Tvorivý počin sa podarilo zrealizovať v spolupráci so zriaďovateľom, Prešovským samosprávnym krajom za výdatnej pomoci mestskej samosprávy a ďalších partnerov.

Stála expozícia s názvom Sabinov v zrkadle času prezentuje bohatú škálu historických a umeleckých zbierkových predmetov. Všetky exponáty majú sabinovský pôvod. „Expozícia ponúka možnosť zoznámiť sa s regionálnymi klenotmi umenia a kultúry“ informuje riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, ktorý je zároveň autorom námetu výstavy. Návštevník novovzniknutej expozície tak bude môcť spoznať jedinečné skvosty mapujúce dejiny mesta a regiónu od stredoveku do 20. storočia. „Sme radi, že môžeme verejnosti ponúknuť pohľad na bohoslužobné predmety nevyčísliteľnej hodnoty či dielo maliara Johana Bergla, ktoré patrí k najcennejším dielam z obdobia baroka na Slovensku,“ uviedol riaditeľ Ľ. Olejník. Ako dodal, Krajské múzeum v Prešove spolupracuje s cirkevným zborom evanjelickej a. v. cirkvi v Sabinove či Rímskokatolíckou farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, ktoré sa ochotne podieľali na tvorbe expozície sprístupnením svojich bohoslužobných predmetov.

Súčasťou inštalácie je aj dočasná výstava diel sabinovského maliara Ernesta Stenhuru a taktiež panelová výstava Sabinov na starých pohľadniciach, ktoré návštevníka vovedú do atmosféry mesta na prelome 19. a 20. storočia.
Vznikajúca expozícia pritom plynule nadväzuje na starú múzejnú tradíciu, ktorá sa začala písať už v polovici 19. storočia.

V tom čase zhromažďovala intelektuálna, zväčša učiteľská verejnosť vzácne zbierky z oblasti histórie a prírodovedy v rámci pôsobenia miestneho piaristického gymnázia. Tieto zbierky boli inštalované v improvizovaných expozíciách, ktoré boli súčasťou gymnaziálnych kabinetov. Takto vzniknuté expozície boli systematicky dopĺňané a rozširované o nové nálezy. Maličké múzeum tak úmerne rástlo s významným záujmom sabinovskej verejnosti. Štátne nariadenia z konca 19. storočia tento trend posilnili a sabinovské múzeum získalo štatút a právny rámec.
Dôležitým medzníkom pre sabinovské múzeum bol rok 1918. V nasledujúcom desaťročí došlo k inštitucionálnemu posilneniu sabinovského múzea. Výrazným impulzom pre jeho rozvoj bola aktivita členov Matice slovenskej. Matičiari v tom období získali, a teda zachránili množstvo historických zbierkových predmetov, najmä z oblasti ľudovej kultúry celého sabinovského regiónu.

Systematizácia a centralizácia štátnej a verejnej správy ľudovodemokratického Československa v 50. rokoch 20. storočia znamenala opätovné posilnenie múzejnej činnosti v Sabinove. V roku 1953 vzniklo de jure a 13. novembra 1959 de facto Vlastivedné múzeum v Sabinove. Prezentačná činnosť múzea pozostávala z expozícií prírodovedy, histórie, archeológie, národopisu a vlastný priestor dostalo aj tzv. obdobie feudalizmu. Mimoriadny prezentačný dôraz bol kladený na oblasť budovania socializmu. Ideologický zámer prezentácie dobovo politicky aktuálnych tém bol v neskoršom období posilnený o expozície robotníckeho hnutia, ilegálneho protifašistického boja či poľnohospodárstva a ovocinárstva. V roku 1960 bolo Okresné múzeum v Sabinove premenované na Mestské múzeum Sabinov.
V roku 1997 bola na základe reštitúcie a rozhodnutia prvostupňového, ako aj odvolacieho súdu, budova gymnázia prevedená z vlastníckych práv mesta Sabinov na rehoľu piaristov. Následne došlo k zrušeniu právnej subjektivity Mestského múzea a k jeho zlúčeniu s Krajským múzeom v Prešove.

Bohatý zbierkový fond zaniknutej inštitúcie bol zakomponovaný do fondov Krajského múzea v Prešove a prevezený do jeho expozícií či depozitárov. V roku 2004 múzeum v Sabinove zaniklo.
Stála expozícia Sabinov v zrkadle času nemá ambíciu plnohodnotne nahradiť pôsobenie sabinovského múzea. Jej hlavným motívom je skôr pripomenúť zásadné míľniky múzejnej činnosti v tomto históriou bohatom slobodnom kráľovskom meste.

Zdroj: ts

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)