Vytlačiť túto stránku

PU otvorila nový akademický rok

Prešovská univerzita v Prešove (PU) 21.9.2021 oficiálne otvorila v poradí 25. akademický rok. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa slávnostné zhromaždenie konalo v Divadle Jonáša Záborského len za prítomnosti zaočkovaných osôb.

Otvorenie akademického roka sa na PU už tradične spája so slávnostným podujatím, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci a študenti univerzity, ale i desiatky hostí z mimouniverzitného prostredia. Obdobne ako minulý rok, aj tohtoročnú slávnosť sprevádzali prísne protiepidemické opatrenia.

Bilancovanie a nové výzvy

„Predchádzajúci akademický rok si zaslúži prívlastok „ťažký“. Priniesol nám nielen dištančné prednášky a semináre, či online zasadnutia, ale mnohým z nás viac alebo menej ťažký priebeh ochorenia Covid 19. Štyria z našich kolegov, žiaľ, ochoreniu podľahli, čo pre univerzitu znamená nenahraditeľnú stratu,“ bilancoval vo svojom príhovore rektor univerzity Peter Kónya. Zároveň dodal, že pandémia má na akademický život v istom slova zmysle aj pozitívny dopad, a to v podobe prehĺbenia znalostí a zručností študentov a pedagógov v oblasti IKT, či prispenia k výraznej modernizácii a posilneniu informačnej a technickej infraštruktúry univerzity i jej fakúlt. Rektor následne zdôraznil, že koronakríza nezabránila ani v ďalšom napredovaní a rozvoji univerzity. „Podarilo sa nám ukončiť rekonštrukciu dvoch študentských domovov na Ul. 17. novembra, realizovať parkovú úpravu námestia v tomto campuse a vytvoriť didaktický park za budovou rektorátu, vďaka čomu sa stala univerzita najzelenšou časťou nášho mesta. Zároveň sme začali rekonštrukciu vnútorných priestorov Študentského domova na Námestí mládeže a nadstavbu Fakulty zdravotníckych odborov,“ pripomenul rektor. V nasledujúcom období sa podľa jeho slov plánuje obnova ďalších priestorov v budove VŠA, začatie zateplenia a rekonštrukcia exteriéru tzv. starého internátu a rozšírenie priestorov Fakulty manažmentu.

Za veľký úspech univerzity, a to napriek mimoriadnym podmienkam jej pôsobenia, považuje rektor aj zastavenie poklesu počtu študentov, ktoré možno sledovať už tretí rok v poradí za sebou. „V tomto akademickom roku bolo našim fakultám doručených o štyristo prihlášok viac, než pred rokom a už v súčasnosti počet zapísaných študentov na všetkých formách štúdia dosahuje minuloročné hodnoty, ktoré ešte iste nie sú definitívne,“ vyzdvihol rektor Kónya.

Nový akademický rok, nové opatrenia

Výučba v zimnom semestri začala v prezenčnej forme štúdia v tzv. režime OTP, to znamená pre plne očkovaných, aktuálne otestovaných a ochorenie prekonavších študentov. V prípade zhoršenia pandemickej situácie je na zváženie kombinácia prezenčnej a dištančnej formy štúdia, alebo vyučovanie len pre zaočkovaných študentov. V režime OTP fungujú aj študentské domovy univerzity, pričom návštevy v internátoch sú stále zakázané.

Podobne ako v minulom roku sú v objektoch univerzity vyčlenené priestory pre osoby s príznakmi akútneho ochorenia a vydané inštrukcie pre prípad výskytu infikovaných študentov alebo zamestnancov. Samozrejme, univerzita je pripravená prijať operatívne aj iné opatrenia, ktoré jej umožní eventuálna zmena legislatívy a rovnako naďalej platí i ponuka na očkovanie zamestnancov a študentov v priestoroch univerzity.

Udelenie Ceny rektora

Neodmysliteľnou súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 28 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch, 7 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov a jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav. Cenou rektora bolo ocenených aj 18 študentov univerzity za úspešnú reprezentáciu PU. Ocenených bolo aj 5 katedrových webstránok.

Tohtoročné slávnostné zhromaždenie zvolané pri príležitosti otvorenia 25. akademického roka bolo špecifické aj v tom, že bolo spojené s inauguráciou novozvolených dekanov prof. Róberta Štefka z Fakulty manažmentu a doc. Pavla Ružbarského z Fakulty športu PU.

ZOZNAM OCENENÝCH

Cena rektora za rok 2020 udelená tvorivým zamestnancom PU za významný prínos vo vede:

Za Filozofickú fakultu:
prof. Mgr. Vladislavovi Suvákovi, PhD.
prof. PhDr. Jozefovi Sipkovi, PhD.
doc. PhDr. Darine Antoňákovej CSc.
doc. Mgr. Anne Petríkovej, PhD.
Mgr. Martinovi Blahovi, PhD.
Mgr. Nikolete Mertovej, PhD.
prof. PhDr. Ľubomírovi Guzimu, PhD.
prof. PhDr. Beáte Balogovej, PhD., MBA
Ing. Petrovi Gallovi, PhD.

Za Gréckokatolícku teologickú fakultu:
prof. ThDr. Marekovi Petrovi, PhD.
doc. ThDr. Štefanovi Paločkovi, PhD.
ThLic. Martinovi Tkáčovi, PhD.
doc. ThDr. Petrovi Tirpákovi, PhD.
prof. Mgr. Kamilovi Kardisovi, PhD.

Za Fakultu humanitných a prírodných vied:
doc. Ruslanovi Mariychukovi, CSc.
RNDr. Alexandrovi Csanádymu, PhD.
prof. RNDr. Mariánovi Reiffersovi, DrSc.
Ing. Ivanovi Čurlíkovi, PhD.
doc. RNDr. Sergejovi Iľkovičovi, PhD.

Za Fakultu manažmentu:
prof. Ing. Róbertovi Štefkovi, Ph.D.
prof. Ing. Danici Fazekašovej, CSc.

Za Pedagogickú fakultu:
doc. RNDr. Renáte Bernátovej, PhD.

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:
prof. ThDr. Alexandrovi Capovi, CSc.
doc. PhDr. Bohuslavovi Kuzyšinovi, PhD.

Za Fakultu športu:
Mgr. Petrovi Bakalárovi, PhD.

Za Fakultu zdravotníckych odborov:
PhDr. Terézii Fertaľovej, PhD.
PhDr. Ivete Ondriovej, PhD.

Za Rektorát PU
Mgr. Veronike Čabinovej, PhD.

Cena rektora za rok 2020 udelená tvorivým zamestnancom PU za vedecký výstup zamestnancom do 40 rokov:

Za Fakultu humanitných a prírodných vied:
RNDr. Romane Smolkovej, PhD.
RNDr. Vladimírovi Solárovi, PhD.

Za Fakultu manažmentu
doc. Mgr. Richardovi Fedorkovi, PhD.
Ing. Jurajovi Fazekašovi, PhD.

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:
ThDr. Pavlovi Kochanovi, PhD.

Za Fakultu športu:
Mgr. Lenke Tlučákovej, PhD.

Za Fakultu zdravotníckych odborov:
PhDr. Lucii Demjanovič Kendrovej, PhD.

Cena rektora za rok 2020 udelená tvorivým zamestnancom PU za inováciu a vedecký objav:

Za Fakultu humanitných a prírodných vied:
doc. Ing. Jozefovi Fejérovi, PhD.

Cena rektora za rok 2020 udelená tvorivým zamestnancom PU za najlepšiu katedrovú webstránku:

Za Gréckokatolícku teologickú fakultu:
doc. PhDr. Jaroslavovi Coraničovi, PhD.

Za Fakultu manažmentu:
Ing. Anne Šenkovej, PhD.

Za Pravoslávnu bohosloveckú fakultu:
ThDr. Pavlovi Kochanovi, PhD.

Za Fakultu športu
Mgr. Petrovi Kačúrovi, PhD.

Za Fakultu zdravotníckych odborov:
PhDr. Zuzane Novotnej, PhD.

Cena rektora za AR 2020/2021 odovzdávaná študentom za úspešnú reprezentáciu PU

Filozofická fakulta:
Ivana Murdziková

Gréckokatolícka teologická fakulta:
Mgr. Dominika Liptáková

Fakulta humanitných a prírodných vied:
Bc. Nicolette Barbasová
Bc. Vanesa Fedorková
Bc. Artem Fedunovych
Bc. Mária Hlinková
Bc. Daniel Kamenský
Bc. Miloš Marinko
Bc. Jakub Parimucha
Bc. Valeriia Pasichnyk
Bc. Diana Sochová
Fakulta manažmentu:
Mgr. Marta Lukáčová
Pedagogická fakulta:
Bc. Stanislava Dotková
PaedDr. Ľuboš Lukáč
Mgr. Ivana Trellová, PhD.
Pravoslávna bohoslovecká fakulta:
Štefan Pružinský
Fakulta športu:
Adrián Baran
Fakulta zdravotníckych odborov:
Mgr. Lucia Čierniková

Zdroj: Anna Polačková

Naposledy zmenené streda, 22 september 2021 07:54

Najnovšie od Televízia TV7

Súvisiace položky (podľa značky)