máj 29, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PSK zabezpečí spolufinancovanie pre štyri

ilustračné foto ilustračné foto Radomír Kreheľ

Stredné školy PSK uspeli v štátnych rozvojových projektoch

V tohtoročných výzvach rezortu školstva zameraných na rozvojové projekty uspelo jedenásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Vďaka štátnej podpore zabezpečia kvalitnejšie stravovanie, letnú výučbu, podporu centier odbornej prípravy či vzdelávanie pedagógov. Na svoje aktivity školy získali celkovo 43-tisíc eur, pričom krajská samospráva zabezpečí spolufinancovanie pre štyri z nich, a to v sume spolu 12 350 eur.

Budú mať lepšie vybavené jedálne či skvalitnené centrum praktickej prípravy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v rámci tohtoročného rozvojového projektu určeného na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách 2 milióny eur. Školy mohli požiadať o finančné prostriedky na kapitálové a bežné výdavky, spolu v maximálnej výške 5-tisíc eur.

V rámci tejto výzvy bolo úspešných päť župných stredných škôl PSK, pričom schválený príspevok pre každú z nich predstavuje 5-tisíc eur. Modernejšie jedálne budú mať SPŠ technická v Bardejove, projekt ktorej PSK spolufinancuje vo výške 850 eur. Taktiež Gymnázium J. F. Rimavského (spolufinancovanie PSK je 2 500 eur), Gymnázium Lipany (spolufinancovanie PSK má výšku 2 500 eur) či Hotelová akadémia Prešov. Vo výzve bolo úspešné tiež Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov, v prípade ktorej spolufinancovanie zo strany PSK nie je potrebné, nakoľko celkový rozpočet ich projektu bol do výšky poskytnutého príspevku z rezortu..

V prípade výzvy zameranej na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2021 bolo celkovo úspešných 26 projektov. Príspevok vo výške 2-tisíc eur získali aj tri stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Obchodná akadémia v Poprade uspela s projektom Výchova k podnikaniu prostredníctvom cvičných firiem, SPŠ Snina s projektom Olympiáda spotrebiteľských práv a Hotelová akadémia v Humennom s aktivitou Finančná zodpovednosť.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove získala štátny príspevok vo výške 5-tisíc eur v prípade rozvojového projektu Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na rok 2021. Cieľom tejto výzvy je príprava podmienok na transformáciu vybratých centier odborného vzdelávania, ktoré budú poskytovať vyššiu úroveň kvality v rámci svojich poskytovaných aktivít, spolupracujúcich subjektov a zároveň aj špecializáciu na konkrétny segment hospodárstva.

Vďaka štátnemu príspevku sa toto leto organizujú tiež letné školy, a to v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove, ktorá získala dotáciu 2-tisíc eur a v SOŠ služieb Prešov, ktorá bola rezortom školstva podporená sumou 5-tisíc eur.

Zdroj: PSK

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo