august 03, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Slovensko: Európska investičná banka (EIB) podporí Prešovský kraj pri zlepšovaní kľúčovej sociálnej infraštruktúry sumou 30 miliónov eur

Európska investičná banka poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju 30 miliónov eur na zlepšenie dopravnej a sociálnej infraštruktúry v kraji. Vďaka tomuto úveru chce Prešovský kraj zmodernizovať a zrekonštruovať niekoľko infraštruktúr, ako sú cesty a mosty, školy alebo kultúrne strediská. Knižnica v hlavnom krajskom meste Prešov, špecializovaný dom ošetrovateľskej starostlivosti pre seniorov v obci Bijacovce či vzdelávacie a komunitné centrum vo Vranove nad Topľou sú príkladmi projektov, ktoré sa majú financovať prostredníctvom úveru EIB.

• Úver EIB podporí investičný plán Prešovského samosprávneho kraja vo výške 70 miliónov eur, ktorý je kľúčom k vyváženejšiemu územnému rozvoju Slovenska
• Operácia umožní modernizáciu a obnovu infraštruktúry so zvýšenou energetickou účinnosťou a ochranou životného prostredia
• Ide o tretí úver EIB na investície do regionálnej infraštruktúry Prešovského kraja

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova sa pri dnešnom slávnostnom podpise úverovej zmluvy vyjadrila: „Pokračujúca podpora zo strany EIB pre Prešovský kraj zlepší kvalitu života občanov a ponúkne im lepšie prepojenie s bezpečnejšími cestami, ako aj moderné a efektívne verejné služby v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúry. Prostredníctvom našej novej dnešnej investície podporuje EIB úsilie Prešovského kraja o zvýšenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti. Ciele politiky súdržnosti EÚ sú jadrom operácií EIB od jej založenia a sú podstatou našej misie. Rada by som sa poďakovala našim dlhoročným partnerom v Prešovskom samosprávnom kraji za vynikajúcu spoluprácu pri ešte vyššom zatraktívnení tejto krásnej časti Európy ako miesta pre život a obchodovanie.“Ide pritom o tretí úver schválený EIB na investície do kľúčovej regionálnej infraštruktúry v Prešovskom kraji, ktorý vychádza z vynikajúcej spolupráce medzi EIB a Prešovským samosprávnym krajom počas predchádzajúcich dvoch úverov podpísaných v rokoch 2006 a 2014. „Som veľmi rád, že Európska investičná banka sa úverovou sumou vo výške 30 miliónov eur rozhodla podporiť vybrané projekty regionálnej infraštruktúry, a to najmä v oblasti vzdelávania, kultúry, sociálnej oblasti, v oblasti rekonštrukcie mostov, ciest, cyklochodníkov a verejných budov, čím tak podporuje investičný plán Prešovského samosprávneho kraja v celkovej čiastke až 70 miliónov eur. Dlhodobé financovanie EIB za priaznivých podmienok nám umožní zintenzívniť našu investičnú činnosť a zlepšiť kvalitu života občanov žijúcich v našom regióne,” uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Operácia je v súlade s prioritami novej Územnej agendy EÚ 2030 – strategického politického dokumentu pre územné plánovanie v Európe, jej regiónoch a komunitách.

Základné informácie
- v poradí 3. úver z EIB vo výške 30 mil. Eur (schválené Zastupiteľstvom PSK) - podporí sa investičný plán PSK v celkovej hodnote až 70 mil. Eur;
- zoznam projektových zámerov v súlade so zameraním EIB na klimatické projekty (klimatická banka EÚ);
- hl. výhoda: flexibilita podmienok na čerpanie úverov v jednotlivých tranžiach, záruky sa nevyžadujú;
- Ministerstvo financií SR - kladné stanovisko na čerpanie návratných zdrojov financovania;
- splatnosť: pre každú tranžu do 25 rokov;
- možnosti úrokovej sadzby: pevná alebo plávajúca úroková sadzba zvolená dlžníkom, s možnosťou revidovať/meniť jej typ. V súčasnosti platné úrokové sadzby sú na úrovni 0% (fixná na obdobie 6 rokov alebo plávajúca 3 mesačný euribor + marža banky);
- obdobie splácania úrokov: štvrťročne;
- administratívne poplatky: žiadne, dlžník je subjekt verejného sektora;
- maximálny počet tranží: do 6;
- minimálna výška tranže: 5 mil. Eur;
- čerpanie úveru do: 31.12.2024;
- obdobie splátok: rovnomerné splátky štvrťročne (možné dobrovoľné predčasné splatenie);
- odklad splátok: 4 roky;
- dlh PSK ku 31.12.2020: 78 359 075,89 €, - 33,70 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka 232 517 799€ (započítané aj predchádzajúce úvery z EIB);
- celková suma dlhu pri úvere od EIB vo výške 30 mil. Eur je 45,22 %;
- plán čerpania tranží v rokoch: 2021:15 mil. Eur, 2022: 10 mil. Eur, 2023: 5 mil. Eur;
- úverová zadlženosť vypočítaná zo skutočne načerpaných plánovaných tranží úveru a splátok úverov z predchádzajúcich rokov neprekročí 40%;
- 1. úver (2006): 40 424 550,22 Eur;
- 2. úver (2014): 25 mil. Eur, v r. 2017 sa zvýšil o 5 mil. Eur na 30 mil. Eur;

Oblasti financovania

V oblasti školstva je pripravených 9 projektov za takmer 18 miliónov eur zameraných na rekonštrukcie a modernizácie škôl (Gymnázium vo Svidníku, SOŠ polytechnická Svit), na zníženie energetickej náročnosti budov (Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa), ale aj na zlepšenie vzdelávacej štruktúry škôl (výstavby dielní, opráv elektroinštalácií a pod.)
Konkrétne v SŠ na Jarmočnej ul. v Starej Ľubovni kraj pripravuje rozsiahlu prestavbu a budovanie nových učebný za viac ako 7 miliónov eur a v SOŠ elektrotechnickej v Poprade-Matejovciach chce rozšíriť priestory pre duálne vzdelávanie za 3,6 mil. eur. V portfóliu investičných akcií je aj avizovaná prestavba budovy Gymnázia P.O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku za zhruba 4 milióny eur.

V oblasti kultúry pôjde o významné investičné akcie vo výške viac ako 10 miliónov eur, kde je zahrnutá prestavba vstupnej časti budovy DJZ v Prešove, modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad Topľou, ale i komplexnú rekonštrukciu historickej, dlhodobo nevyužívanej budovy, ktorá bude slúžiť ako reprezentatívne a moderné sídlo krajskej knižnice.

V sociálnej oblasti plánuje kraj realizovať projekty za takmer 5 miliónov eur. Nosným je prestavba internátu (SOŠ lesníckej v Bijacovciach) na domov sociálnych služieb s pobytovou i zdravotnou starostlivosťou i interiérové úpravy v DSS Garden v Humennom.

Kľúčovou oblasťou je ale dopravná infraštruktúra, kde PSK chce rekonštruovať vyše 50 ciest a 40 mostov v hodnote takmer 36 miliónov eur.

EIB navyše pomôže krajskej samospráve so spolufinancovaním projektu podporeného z EÚ – a to na realizáciu viacúčelovej trasy v okrese Snina - Poloniny Trail v hodnote približne približne 10 miliónov eur.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo