jún 17, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Anglický pracovný zošit o Prešove

Hlavnou témou pracovného zošita je mesto Prešov a jeho kultúrne, historické či geografické zaujímavosti.

Mesto Prešov je tretím najväčším slovenským mestom a pre stredné školy z jeho regiónu je učivo o ňom súčasťou maturitných tém v rôznych cudzích jazykoch. Tento pracovný zošit sa zameral na výučbu najrozšírenejšieho svetového jazyka – na angličtinu. Jeho tvorcovia chcú tiež pomôcť mladej generácii zlepšiť ich všeobecný prehľad o meste a regióne, v ktorom žijú či študujú, a tiež posmeliť zdravý lokálpatriotizmus. Zvýšiť svoje povedomie o regionálnych dejinách či zaujímavých geografických unikátnostiach si môžu aj ostatné generácie. A určite ho využijú aj ľudia, ktorí si chcú jednoducho zlepšiť len svoju angličtinu. Jeho súčasťou je 49 originálnych a profesionálom narozprávaných audionahrávok.

Pracovný zošit využíva metódu CLIL. Ide o názov nového inštrumentu na podporu učenia sa cudzích jazykov. V anglickej skratke CLIL (Content and Language Integrated Learning) je preložená podstata tejto formy vyučovania – obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie. Metóda CLIL zahŕňa v sebe množstvo rozdielnych metodických postupov, pri ktorých sa cudzí jazyk integruje do nejazykových predmetov. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. V tomto prípade cudzí jazyk nie je len cieľom vzdelávania, ale aj prostriedkom, pomocou ktorého sa vzdelanie získava. Vyučujúci zároveň učí predmet aj cudzí jazyk, ktorý sa stáva médiom vyučovania, t. j. pracovným jazykom. Pomocou metódy CLIL sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať. Žiaci začínajú skutočne komunikovať a nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.

V celej Európskej únii vrátane Slovenska rastie počet základných a stredných škôl, na ktorých sa zavádza metóda CLIL v jej najrôznejších formách. Výsledky projektov a mnohých porovnávaní ukazujú, že týmto spôsobom vyučovania sa zvyšuje a urýchľuje kvalita výučby všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, ako aj jazyková príprava. Metóda CLIL vytvára rovnováhu medzi jazykovým a odborným vzdelávaním. Pri dobre zvládnutom vyučovacom procese takéto spojenie vedie k intenzívnejšiemu rozvoju kognitívnych funkcií žiakov, ktorí dosahujú lepšie výsledky v nejazykovom predmete, ale aj v cudzom jazyku.

Kto sú jeho autori?

Jonathan Eddy vyštudoval francúzsky a nemecký jazyk na University of Southampton, pedagogické vzdelanie si doplnil na Trinity College of London; neskôr vyštudoval históriu a kultúru športu na De Montfort University. Viac než dvadsať rokov sa venuje vyučovaniu angličtiny ako cudzieho jazyka (na školách rôzneho stupňa) a tiež reálií (história, geopolitika, kultúra) anglicky hovoriacich krajín.

Eva Eddy vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a hudobnej výchovy na Prešovskej univerzite v Prešove, kde od skončenia štúdia už vyše dvadsať rokov aj pracuje. Venuje sa vyučovaniu výslovnosti a gramatiky anglického jazyka a populárnej kultúry anglicky hovoriacich krajín.

Soňa Švorcová vyštudovala francúzsky jazyk a kultúru na Inštitúte románskych a klasických filológií Prešovskej univerzity. Po doplnení pedagogického vzdelania a absolvovaní štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka vyučuje anglický a francúzsky jazyk na základnej škole v Prešove.

Branislav Švorc vyštudoval geografiu a následne manažment cestovného ruchu na Prešovskej univerzite. Pomáha rozvíjať cestovný ruch v meste Prešov a jeho okolí. Je autorom viacerých turistických bedekrov či propagačných materiálov pre turistov. Popri svojej práci sa venuje sprevádzaniu zahraničných a domácich návštevníkov po Slovensku.

Bob Davis je americký herec, spisovateľ, hráč, hudobník, redaktor a všestranný človek pracujúci v oblasti slobodných umení. Rád pomáha ľuďom realizovať ich umelecké ciele a sny. Pre túto učebnicu zabezpečil všetky audionahrávky.

Pracovný zošit má ambíciu byť doplňujúcim edukačným zdrojom v rámci Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet anglický jazyk, čiastočne i zemepis a dejepis na základných a stredných školách, pričom užitočne rozvíja zručnosti a znalosti potrebné k poznaniu miestneho regiónu, je vhodnou pomôckou pri príprave žiakov na maturitnú skúšku, kde poskytuje potrebné znalosti o meste Prešov a jeho okolí.


Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.