45. MsZ, Prešov

. Zobrazené v Zastupiteľstvo

45. zasadnutie MsZ v Prešove, 13.6.2018 


 Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh na kúpu akcií spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a .s. Prešov.
3. Záver.

Kontaktné údaje