Priamy prenos

. Zobrazené v Priamy prenos

Priamy prenos: 42. zasadnutie MsZ v Prešove, 26.2.2018 od 13:00


 N á v r h p r o g r a m u :

1. Návrh na zmenu Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA,
s.r.o.2. Návrh na schválenie majetkových prevodov
2.01 Návrh na schválenie MP – odkúpenie – Ul. Važecká
2.02 Návrh na schválenie MP – predaj - Ul. Levočská
2.03 Návrh na schválenie MP – predaj - Ul. Nábrežná
2.04 Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom– Ul. Karpatská
2.05 Návrh na schválenie MP- zámer predaja PP - Ul. Nábrežná - Obr. mieru
3. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa
3.01 Návrh na schválenie MP – zámer dlh. prenájmu ako PHOZ - Ul. Budovateľská 57
3.02 Návrh na neschválenie MP – zámer prenájmu ako PHOZ – Ul. Sibírska
4. Návrh na zaradenie "Elokovaného pracoviska v Prešove, Levočská 2 ako súčasť Súkromnej základnej umeleckej školy, Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
5. Kreovanie orgánov Prešovskej kreatívnej fabriky
6. Návrh na zvolanie 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
7. Rôzne.
7.01 Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
8. Záver.

Plán priamych prenosov

. Zobrazené v Priamy prenos

Schválený plán priamych prenosov rokovania Mestského zastupiteľstva Prešov na rok 2018:


24. január 2018
26. február 2018
25. apríl 2018
30. máj 2018
6. jún 2018
27. jún 2018
30. august 2018
26. september 2018
31. október 2018

Kontaktné údaje