október 16, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

6. MsZ, 18.9.2019

Rokovanie 18.9.2019 od 9:00.

6. MsZ Prešov

18.9. dopoludnie:

 

18.9. popoludnie:

 

Návrh programu:

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.
3. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2019.
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2019.
5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
6. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2019.
7. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2019.
8. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
11. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
12. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove.
13. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov proti prepojeniu ulíc Sibírska – Pod Šalgovíkom a dobudovaniu trolejového vedenia.
14. Návrh na schválenie Doplnku č. 5 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov.
15. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
16. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 829/2017, č. 881/2018 a č. 882/2018 – Prešovská kreatívna fabrika.
17. Informatívna správa o účasti mesta Prešov v samosprávnych organizáciách a združeniach a ich činnosti.
18. Rôzne.
19. Interpelácie.
20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.
21. Záver.

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on pondelok, 16 september 2019 16:40