Informačné a komunikačné technológie

. Zobrazené v Videosprávy

Štatistický úrad Slovenskej republiky bude zisťovať  údaje o ríjmoch a životných podmienkach domácností a tiež o tom ako využívajú informačné a komunikačné technológie. Týka sa 320 miest a obcí na Slovensku, vrátane Prešova. Do zisťovania je zaradených približne 6700 slovenských domácností. Zisťovanie ako slovenské domácnosti i Slováci využívajú informačné a komunikačné technológie sa uskutoční v priebehu mája. Vybrané domácnosti v uvedených obdobiach navštívi poverený pracovník, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie a názory sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Týmto spôsobom Slovenská republika realizuje projekty európskych štatistických zisťovaní. Ich cieľom je vytvoriť podklady pre štatistiky krajín Európskej únie, čo umožní z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností, ale aj posúdenie vývoja v oblastí informačných a komunikačných technológií na Slovensku i medzinárodné porovnávanie SR v rámci EÚ.

Kontaktné údaje